Ordensreglement for Strib Bådehavn A.m.b.a


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter i medfør af § 15, stk. 2 i Lov om havne (Lbk. nr. 457 af 23. maj 2012) nedenstående som ordensreglement for Strib Bådehavn:

  • Grundlæggende oplysninger om Strib Bådehavn.

• Havnens navn: Strib Bådehavn

• Havnens ejer: Strib Bådehavn A.m.b.a

• Havnemyndigheden for Strib Bådehavn Havn er: Havnens bestyrelse eller den af bestyrelsen ansatte havnefoged

• Kontaktinformation til havnen:
Adresse: Strandvejen 272, Strib, 5500 Middelfart
Telefon: 40 26 18 86
Mail: stribhavn@stribnet.dk
CVR nr.: 56488219

• Strib Bådehavns søområde er beliggende inden for de herunder angivne koordinater, som gengivet på havneplanen i bilag 1.
Søområdets afgrænsning for N-lig bassin
1) 55°32,434’N 009°45,608’E, N-lig molehoved
2) 55°32,423’N 009°45,611’E, S-lig molehoved
Søområdets afgrænsning for S-lig bassin
1) 55°32,344’N 009°45,707’E, W-lig molehoved
2) 55°32,342’N 009°45,716’E, E-lig molehoved
Søområdets afgrænsning for slæbestedet S for S-lig bassin
1) 55°32,262’N 009°45,832’E, kyst
2) 55°32,246’N 009°45,816’E,
3) 55°32,236’N 009°45,847’E,
4) 55°32,252’N 009°45,862’E, kyst

• Det til enhver tid gældende standardreglement for overholdelse af orden i
danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne (Bek. nr. 9139 af 15. april 2002)
er gældende for Strib Bådehavn. (Bilag 2)

 

Særlige regler for Strib Bådehavn

A.1
Havneområdet omfatter matrikelnummer 3a (landplads og sydlige bassin) og 4u (nordlige
bassin) af Strib Færgegård, Strib-Røjleskov der er ejet af Andelsselskabet Strib Bådehavn A.m.b.A

A.2
Ud for hver enkelt bådplads er der monteret en markeringsplade udført med henholdsvis en
rød og en grøn side. Den enkelte pladslejer er forpligtet til at benytte markeringspladsen på
følgende måde: a) Rød side vendes frem, når pladslejeren selv benytter pladsen (ved en-dags
tur). b) Grøn side vendes frem, når pladslejeren ikke selv benytter sin bådplads. Forventet
hjemkomst noteres med kridt eller lignende. Den enkelte pladslejer står til ansvar for
markeringspladens rette benyttelse og, at denne ikke fjernes fra bådpladsen. Ved eventuel
bortkomst skal pladslejeren straks anskaffe sig en ny plade ved henvendelse til havnefogeden.

A.3
Al ind- og udsejling af havnen skal foregå med passende langsom fart.

A.4
Al færdsel med motorkøretøjer og cykler på mole og broer er forbudt.

A.5
Færdsel på havnepladsen skal foregå med max 10 km/t.

A.6
Adgang til nordlige bassin sker ad den offentlige tilgængelige sti. Kørsel til pladsen ved østkaj
sker ad ”Ved Fyret” for kortvarig ”lastning/losning” af grej. Motorcykler og cykler skal parkere
på P-pladsen ved det sydlige bassin. Midterbroen i det sydlige bassin kan benyttes ved
”lastning/losning” af grej, men straks derefter skal fartøjet forhales til anvist (tildelt) plads.

A.7
Bådtilbehør, fiskegrej og lignende må kun anbringes på de dertil indrettede pladser. Stiger,
platforme og lignende til ombordstigning må kun anbringes på mole og broer efter samråd med havnefogeden.

A.8
Alt skal mærkes tydeligt med bådejerens navn og telefonnummer. Havnen forbeholder sig ret til uden varsel at bortskaffe stativer, bådevogne, bukke, klodser m.v. som ikke er afmærket med ejers navn og/eller telefonnummer.

A.9
Store bådestativer på hjul skal af pladshensyn straks efter søsætning fjernes fra havnens område.

A.10
Ubenyttede stiger skal være fastlåst til bådestativer.

A.11
På grund af risiko for kortslutning/brand må el-tilslutning kun ske, når der er personer til stede.

A.12
Autocampere henvises til særlig P-plads for Autocampere. Der opkræves afgift i henhold til gældende takstblad. Denne afgift opkræves hver dag.

A.13
Indregistreret bådtrailer må kun langtidsparkeres (mere end 2 døgn) på havnens område efter tilladelse fra havnefoged og mod betaling.

A.14
Tilsyn – Bestyrelsen kan delegere sine beføjelser vedrørende havnens daglige drift og funktioner til en havnefoged.

A.15
Vejledning om maksimale bådstørrelser: Det sydlige bassin 10 meters længde x 3 meters bredde, det nordlige bassin 14 meters længde x 4 meters bredde. Skuder i det nordlige bassin kun efter bestyrelsens godkendelse af fartøjet.

• Strib Bådehavn kan i forretningsbetingelser, takstblade, vedtægter eller lign. fastsætte regler for betaling, vilkår for benyttelse mv. inden for havnens sø- og landområde.
• Ordensreglementet træder i kraft d. 15.05.2020 og erstatter tidligere fastsat Ordensregelment.

Bilag 1. Havneplan (tryk på nedenstående link)

havneplan

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere