Vedtægter for Strib Bådehavn

Strib Bådehavn er et a.m.b.a. Det vil sige et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet står for driften af marinaen med baggrund i en brugervalgt bestyrelse.

Midlerne er kommet til veje ved at brugerne har købt deres bådpladser og derved har fået fordele. Især andelshaverne, der gennem deres medlemskab af a.m.b.a.-et kan gøre deres indflydelse gældende på generalforsamlingen på både økonomi og udvikling.

 • § 1 Navn

Selskabets navn er: Strib Bådehavn A.m.b.a.

 • § 2 Hjemsted

Selskabets hjemsted er: Middelfart kommune.

 • § 3 Formål

Selskabets formål er at oprette og drive en bådehavn i Strib.

 • § 4 Kapital
 • § 4 stk. 1

Strib Bådehavn er et andelsselskab med begrænset ansvar.

Andelshaverne hæfter alene med deres indskud for selskabets forpligtelser og kan ikke pådrages nogen yderligere gældsforpligtelser over for selskabets kreditorer.

 • § 4 stk. 2

Den til gennemførelse af selskabets formål nødvendige kapital tilvejebringes primært ved medlemmernes betaling af indskud – herudover eventuelt ved selskabets optagelse af lån hos realkreditinstitutioner, bank, sparekasse, eller hvor selskabets bestyrelse i øvrigt måtte finde dette formålstjenligt.

 • § 4 stk. 3

Af indskudskapitalen er indtil 1.575.000 kr. fordelt på 69 stk. A- og B-andele á 5.000 kr. og 41 A- og B-andele á 30.000 kr.

 • § 4 stk. 4

Der udstedes andelsbeviser.

 • § 4 stk. 5

Der oprettes fortegnelse over andelshaverne.

 • § 4 stk. 6

Ingen andele har særlige rettigheder. Ingen andelshaver er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sin andel helt eller delvis.

 • § 4 stk. 7

I andelenes omsættelighed gælder følgende indskrænkninger:

Ingen kan erhverve mere end én andel. A-andele kan alene tegnes af personer med fast bopæl i Middelfart kommune og kan alene afhændes til en anden i Middelfart kommune fast bosiddende person efter de i § 7 og § 8 fastsatte regler.

B-andele kan erhverves af personer bosat udenfor Middelfart kommune. B-andele har ingen stemmeret, og omsætningen sker efter samme regler som for A-andele.

Bestyrelsen kan tillade, at en andelshaver sælger sin A-andel til en udenfor Middelfart kommune fast bosiddende person, på betingelse af, at A-andelen ombyttes med en B-andel.

 • § 4 stk. 8

Selskabets indtægter skal udelukkende anvendes til selskabets formål, jfr. vedtægternes §3.

 • § 4 stk. 9

Træffes der beslutning om selskabets likvidation, er hver andelshaver berettiget til maksimalt at modtage en udlodning svarende til det oprindelige indskud, altså 5.000 kr. for de oprindelige andele og 30.000 kr. for nye andele.

Likvidationsprovenu herudover skal, efter generalforsamlingens beslutning, tilgå et – af skattemyndighederne godkendt – almennyttigt formål.

 • § 5 Bådepladser
 • § 5 stk. 1

Det er en betingelse for at opnå en bådeplads i havnen, at bådens ejer eller langtidsbruger er andelshaver i selskabet eller medlem af Strib Bådeklub.

Andelshavere har fortrinsret til at få tildelt en bådeplads ved den årlige pladsdisponering under naturlig hensyntagen til bådens og bådepladsernes størrelser. Plads kan kun tildeles, såfremt pågældende ikke er i restance overfor havnen.

 • § 5 stk. 2

En andelshaver kan kun undtagelsesvis med bestyrelsens samtykke få anvist mere end en plads.

 • § 5 stk. 3

Kun bestyrelsen kan udleje bådepladser til andre end andelshavere og kun på vilkår af, at de pågældende lejere må vige pladsen, såfremt en andelshaver gør krav på en bådeplads, jfr. § 5 stk. 4.

 • § 5 stk. 4

Bestyrelsen kan udleje en andelshavers bådeplads, hvis vedkommende ikke selv ønsker at benytte pladsen. Andelshaveren har til enhver tid ret til med 6 måneders varsel til bestyrelsen før en 1. april at overtage en bådeplads til eget brug.

 • § 5 stk. 5

De nærmere regler for havnearealets benyttelse fastsættes i et af bestyrelsen udarbejdet havnereglement.

 • § 6 Afhændelse af bådepladser
 • § 6 stk. 1

En andelshavers ret til bådeplads er personlig og skal følge andelen, således at den ikke kan afhændes særskilt, løsrevet fra andelen. Andelen kan dog overdrages til en andelshavers ægtefælle og/eller livsarvinger, når disse indtræder i alle rettigheder og forpligtelser overfor selskabet. Såfremt flere i forening har tegnet en andel, kan overdragelse af dele af andelen ske frit mellem parterne.

Da der er knyttet særlige rettigheder til medlemskabet i selskabet kan der ikke foretages kreditorforfølgning mod et medlems andel. Kommer et medlem under konkurs, likvidation el. lign., er selskabet berettiget til at indløse hans andel efter reglerne i § 8.

 • § 7 Værdiansættelse
 • § 7 stk. 1

Andele værdiansættes til kr. 30.000. Værdiansættelsen sker fremover efter pristallet pr. 1. april 2001 og reguleres en gang årligt når aprilpristallet er kendt, første gang efter den 1. april 2002.

 • § 8 Salg af andel
 • § 8 stk. 1

En andelshaver, som ønsker at afhænde sin andel, skal i anbefalet brev tilbyde bestyrelsen denne – eventuelt med forslag til hvem den agtes afhændet til – hvorefter bestyrelsen inden 2 uger fra tilbudets modtagelse skal meddele, om selskabet vil overtage andelen og disponere over vedkommendes bådeplads.

 • § 8 stk. 2

Den pristalsregulerede andel – jfr. § 7 – tilbagebetales herefter andelshaveren senest den 30. september i samme år, som udtrædelse sker, såfremt meddelelsen er givet senest den 1. april samme år – ellers næstfølgende 30. september.

 • § 8 stk. 3

Hvis en andelshaver eller bestyrelsen har en køber – og køberen opfylder betingelserne i nærværende vedtægter – kan købesummen udbetales i løbet af 30 dage, efter at beløbet er indgået i andelsselskabets bank.

 • § 9 Overtagelse af andel

Ønsker selskabet ikke selv at overtage andelen søger bestyrelsen denne afhændet til en trediemand, der opfylder betingelserne i nærværende vedtægter for den sum, der kan opnås, dog højest den pristalsregulerede andelsværdi. Erhververen indtræder herved i den udtrædendes samtlige rettigheder og forpligtelser.

 • § 10 Generalforsamling
 • § 10 stk. 1

Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune.

 • § 10 stk. 2

Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb, dog tidligst hvert års 15. februar.

 • § 10 stk. 3

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller e-mail til de noterede andelshavere, samt til revisor. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget for kommende år.
 6. Indkomne forslag.
 7. Fastsættelse af pladsleje og øvrige tariffer
 8. Valg til bestyrelse.
 9. Valg af to suppleanter.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

 

Referatet underskrives af dirigenten og udsendes pr. e-mail til de andelshavere, der har oplyst deres e-mail adresse. Øvrige andelshavere kan få udleveret et eksemplat ved henvendelse til havnefogeden på havnens kontor.

 • § 10 stk. 4

Forslag fra andelshaverne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 1 måned efter regnskabsårets udløb.

 • § 10 stk. 5

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller revisor finder dette hensigtsmæssigt, eller hvis der fremsættes skriftlig begæring herom af en fjerdedel af A-andelshavere med angivelse af dagsorden.

 • § 10 stk. 6

Indkaldelse skal i sidstnævnte tilfælde ske inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget til afholdelse senest én måned derefter.

 • § 11 Stemmeret
 • § 11 stk. 1

Enhver indehaver af en A-andel har én stemme, medens B-andelene ikke har stemmeret.

 • § 11 stk. 2

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre vedtægterne foreskriver andet.

 • § 11 stk. 3

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

 • § 11 stk. 4

Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller til selskabets opløsning, kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede andelshavere.

 • § 11 stk. 5

Bestemmelserne i § 4 stk.7 samt §§ 5,6,7,8 og 9 kan dog ikke ændres uden godkendelse af Kystdirektoratet.

 • § 11 stk. 6

Ingen kan på generalforsamlingen møde i henhold til fuldmagt fra mere end én andelshaver.

 • § 12 Bestyrelse
 • § 12 stk. 1

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og øvrige poster. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 • § 12 stk. 2

Bestyrelsen kan antage en direktion bestående af et eller flere medlemmer og ansætte lønnet medhjælp i den daglige drift.

 • § 12 stk. 3

Medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 3 medlemmer på lige årstal, og 2 på ulige årstal.

To suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

 • § 13 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

Ved salg af fast ejendom kræves generalforsamlingens forudgående godkendelse.

 • § 14 Revision

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges for et år ad gangen.

 • § 15 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 • § 16 Regnskabsskik

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik.

 

Således vedtaget på selskabets seneste generalforsamling den 21. marts 2013

Søren Johansen, Erik Holm, Richardt Vork, Carsten Matthiesen, Torben Petersen

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere