Reglement for benyttelse af ophalerbedding i Strib Bådehavn

Ophalerbeddingen må kun betjenes af en af bestyrelsen godkendt person, i det følgende benævnt beddingsmesteren. Bestyrelsen godkender en eller flere stedfortrædere for beddingsmesteren.

Det påhviler beddingsmesteren, eller dennes af bestyrelsen godkendte stedfortræder, at påse, at kun både, som det af beddingsmesteren findes forsvarligt at optage, beddingsættes på Strib Bådehavns ophalerbedding. En af beddingsmesteren truffet afgørelse om afvisning af både til optagning, uanset om dette skyldes bådens deplacement (vægt) eller særlige konstruktion, er endelig og kan ikke gøres til genstand for diskussion.

For optagning af både opkræver beddingsmesteren et gebyr som fremgår af havnens takstblad for det pågældende år. Beløbet forfalder til betaling efter beddingsmesterens bestemmelse.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere