Havnereglement For Strib Bådehavn A.m.b.a.

Om havnens område:

Havneområdet omfatter matr. Nr. parcel 1 af 3a (landplads og sydlige bassin) og matr. Nr. 4u (nordlige bassin) af Strib Færgegård og ejes af Andelsselskabet Strib Bådehavn A.m.b.A. Inden for havneområdet gælder Trafikministeriets/Kystdirektoratets ”Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne” med tilhørende standardreglement, samt efterfølgende individuelle bestemmelser. Ingen form for fartøjer må henlægges på land eller i vandet inden for det samlede havneområde uden tilladelse fra havnefogeden.

Havneafgift:

Der opkræves liggeafgift af gæstefartøjer i henhold til gældende takstblad. Denne afgift opkræves hver dag.

Rød/grøn plads:

Ud for hver enkelt bådplads er der monteret en markeringsplade udført med henholdsvis en rød og en grøn side. Den enkelte pladslejer er forpligtet til at benytte markeringspladsen på følgende måde: a) Rød side vendes frem, når pladslejeren selv benytter pladsen (ved en-dags tur). b) Grøn side vendes frem, når pladslejeren ikke selv benytter sin bådplads. Forventet hjemkomst noteres med kridt eller lignende. Den enkelte pladslejer står til ansvar for markeringspladens rette benyttelse og, at denne ikke fjernes fra bådpladsen. Ved eventuel bortkomst skal pladslejeren straks anskaffe sig en ny plade ved henvendelse til havnefogeden.

Placering af både i havnen:

Bestyrelsen har ret til at bestemme, hvorledes fartøjerne skal placeres i havnen. Så længe et fartøj henligger i havnen, ligger det for ejerens ansvar og risiko, og skal være ansvarsforsikret. Forsikringen skal være oprettet i pladslejerens navn og pladslejeren skal eje den største del af fartøjet. Forsikringskvittering skal forevises på forlangende. Bådene skal anbringes på de anviste (tildelte) pladser i solide fortøjninger og være forsynet med nødvendige og forsvarlige fendere i begge sider.

Bevægelse på havnens område:

Al ind- og udsejling af havnen skal foregå med passende langsom fart. Al færdsel med motorkøretøjer og cykler på mole og broer er forbudt. Færdsel på havnepladsen max. 10 km/t. Adgang til nordlige bassin sker ad den offentlige tilgængelige sti. Kørsel til pladsen ved østkaj sker ad ”Ved Fyret” for kortvarig ”lastning/losning” af grej. Motorcykler og cykler skal parkere på P-pladsen ved det sydlige bassin. Midterbroen i det sydlige bassin kan benyttes ved ”lastning/losning” af grej, men straks derefter skal fartøjet forhales til anvist (tildelt) plads.

Orden på havnens område:

Genstande og stoffer af enhver art må ikke henkastes i havnebassinerne, ligesom udpumpning af olieholdigt vand er forbudt. Havnens modtagefaciliteter for flydende og fast affald skal benyttes. Fiskeri fra mole og broer er forbudt, dog tillades fiskeri fra de anviste pladser. Fiskeaffald skal fjernes fra havnens område. Bådtilbehør, fiskegrej og lignende må kun anbringes på de dertil indrettede pladser. Stiger, platforme og lignende til ombordstigning må kun anbringes på mole og broer efter samråd med havnefogeden.

Bådpladser på land:

1.  Landpladsen skal være ryddet i tiden 1. juni, P-plads 1. maj, til 1. oktober. P-plads for autocampere dog fra og med uge 14 til og med uge 42. Eventuelle ikke klargjorte både henvises i denne periode til et særligt område. Flytning sker ved ejerens foranstaltning og for dennes regning.

2.  Sommerpladser på land kan kun tildeles under særlige omstændigheder i forbindelse med reparation, sygdom, bortrejse i længere tid eller lignende. Hvis havneleje er betalt er landpladsen fri, eller betales i henhold til takstblad.

3.  Landpladsen skal altid fremtræde i pæn og ryddelig stand. Senest 14 dage efter søsætning skal stativer, bukke, klodser m.v. fjernes eller anbringes i materielgården efter havnefogedens anvisninger ellers fjernes disse for ejers regning

4.  Alt skal mærkes tydeligt med bådejerens navn og telefonnummer

5.  Havnen forbeholder sig ret til uden varsel at bortskaffe stativer, bådevogne, bukke, klodser m.v. som ikke er mærket med ejers navn og/eller telefonnummer.

6.  Store bådstativer på hjul skal af pladshensyn straks efter søsætning fjernes fra havnens område.

7.  Ubenyttede stiger skal være fastlåst til bådestativ.

8. På grund af risiko for kortslutning/brand må el-tilslutning kun ske, når der er personer til stede.

 

Autocamper

Henvises til særlig P-plads for Autocampere. Der opkræves afgift i henhold til gældende takstblad. Denne afgift opkræves hver dag.

Indregistreret bådtrailer:

Må kun langtidsparkeres ( >2 døgn) på havnens område efter tilladelse fra havnefoged og mod betaling.

Forbrug:

Vand – Forbrug af vandværksvand er inkluderet i pladslejen, men enhver bruger har pligt til at spare på vandet.

El – Benyttelse af strøm fra de etablerede el-stik vil ved normalforbrug være inkluderet i pladslejen. Man skal benytte godkendt kabel (1½ mm2). Længerevarende brug af el kun tilladt efter aftale med havnefogeden og mod betaling.

Havnefoged:

Tilsyn – Bestyrelsen kan delegere sine beføjelser vedrørende havnens daglige drift og funktioner til en havnefoged.

Takster:

Den årlige pladsleje for både under 10 meters længde indbefatter såvel liggeplads ved mole og bro som vinterplads på land. Der betales i forhold til det antal m2 bådpladsen udgør. Prisen pr. m2 fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Både over 10 meters længde kan ikke påregne vinterplads på ved Strib Bådehavn, men der kan anvises landplads ved Middelfart Lystbådehavn og landpladslejen er da for bådejerens egen regning.

Udlejning af både:

Udlejningsvirksomhed af fartøjet må kun finde sted efter indhentet tilladelse fra bestyrelsen og pladslejen vil da være dobbelt takst.

Betaling af plads i havnen:

Betaling skal være erlagt senest 1. februar. I modsat fald fortabes rettighederne over liggepladsen, og fartøjet skal straks fjernes fra havnen evt. på bestyrelsens foranledning, men for ejerens regning. Ansøgning om bådplads skal indsendes hvert år senest 1. januar af såvel andelshavere som lejere. Ansøgningsskemaer udsendes i december måned til alle, der i foregående sæson har haft bådplads i havnen. Af hensyn til pladsfordelingen i havnen bør køb af større båd drøftes med bestyrelsen.

Vejledende maksimale bådstørrelser:

Det sydlige bassin 10 meters længde x 3 meters bredde, det nordlige bassin 14 meters længde x 4 meters bredde. Skuder i det nordlige bassin kun efter bestyrelsens godkendelse af fartøjet.

Udlån af pladser:

Bådpladser må ikke fremlejes eller udlånes. I forbindelse med bådsalg kan bestyrelsen dog give den nye ejer tilladelse til at benytte pladsen indtil udlejningsperiodens udløb pr. 31. marts.

Forhold ved vinterpladser på land:

Ved optagning af både anviser havnefogeden stadepladser. På grund af risiko for kortslutning/brand må el-tilslutning kun ske, når der er personer til stede. Gasflasker skal afmonteres og fjernes fra fartøjet. Hvis en andelshaver eller lejer ikke længere har båd i havnen, skal eventuelt tilbageværende bådstativ, bådvogn, bukke, ect. samtidig fjernes fra havnens område ellers fjernes dette for ejers regning. Det er ikke tilladt at bygge ”hus” over bådene på vinterpladsen

Brug af sponsorflag/bannere:

Brug af sponsorflag/bannere på både og i flagmast kun efter særlig aftale med Bestyrelsen

 

Mastekranen

Mastekran max. 125 kg – benyttelse sker på eget ansvar. Straks efter af- eller tilrigning skal fartøjet forhales til anvist (tildelt) plads.

Bedding:

Ophaling og søsætning kun efter aftale med beddingsmesteren (havnefogeden). Betaling i henhold til takstblad.

Offentlige myndigheder:

De bestemmelser, der er truffet i dette reglement, forandrer i ingen henseende de forpligtelser, der påhviler fartøjsejerne over for offentlige myndigheder. Et eksemplar af dette reglement fås hos havnefogeden uden vederlag.

Januar 2016

Bestyrelsen

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere