Referat Generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling den 29. marts 2023

kl. 19.00 – 22.30 

STRIB BÅDEHAVN A.m.b.A. 

Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset på Strib Bådehavn. 

Formanden Martin Vasarhelyi (Martin) bød velkommen og henviste til dagsordenen i henhold til vedtægterne.

 

Pkt 1. Valg af dirigent 

Formanden, Martin, henstillede til, at bestyrelsen ønskede at foreslå Brian Majlund som dirigent. Brian blev valgt uden modstand. 

 

Pkt 2. Valg af referent 

Bestyrelsens forslag til referent Christian Adelhardt. Christian vælges uden modstand. 

 

Pkt 3. Bestyrelsens beretning 

Dirigenten gav ordet til formanden, Martin, som berettede om bestyrelsens arbejde og projekter i løbet af 2022 jf. den vedlagte præsentation. 

En andelshaver spurgte ind til, hvorvidt andelshaverens tidligere forslag omkring belysning på indsejlingen samt anciennitets scoringssystem mht. pladsfordelingen i havnen er noget, som er blevet behandlet. Hertil kunne bestyrelsen svare, ja. 

Belysningen af indsejlingen har vist sig at være mere kompliceret end først forventet, da dette ikke umiddelbart vil kunne godkendes af kort- og matrikelstyrelsen. Derfor arbejdes på en alternativ oplysning af indsejlingen. 

Mht. en gennemsigtig scoringssystematik for pladsfordelingen i havnen, har bestyrelsen oprettet en venteliste, som man, mod en betaling på 600 kr., vil kunne ønske en anderledes placering i havnen. De, der står øverst på listen, vil således blive tilbudt en ny fri plads indenfor det ønskede område før andre brugere. 

 

a. Generel tilstand, vedligehold og Nordhavnsprojekt 

Mads gennemgik præsentationen jf. den vedlagte præsentation. 

Jørgen Rasch bemærkede, at bestyrelsen af generalforsamlingen i 2022 blev pålagt at udføre et vurderingsprojekt af Sydhavnens mole. Hvilket ikke er blevet gjort. 

Dirigenten giver efter Mads oplæg, ordet frit til spørgsmål og kommentarer. 

En andelshaver bemærkede, at man mente at beton er steget i pris, hvorimod træ er faldet i pris.

En spurgte til hvorfor deadlinen af denne udskiftning var sat til netop 2027. Dette svarede Svend Aage West på; at dette beror på en undersøgelse, som ligger en årrække tilbage. 

Jørgen Rasch spurgte til, om bestyrelsen havde rådført sig med FLID i forbindelse med denne undersøgelse. Svaret fra bestyrelsen var, at det har bestyrelsen ikke. 

En bemærkede at den foreviste “Københavnerspuns” kan risikere ikke at være så holdbar, som bestyrelsen forudser. 

Flere anpartshavere bemærkede, at man forholder sig tvivlsomme til, om levetiden for “Københavner spunsen” reelt ville kunne holde 40-50 år. 

Alle disse kommentarer tager bestyrelsen til efterretning. 

Dirigenten afslutter debatten med at spørge, ved håndsoprækning, om generalforsamlingen kunne godkende bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 2022 

Dirigenten giver ordet til Claes Grove, som fremlægger bestyrelsens økonomiske beretning jf. den vedlagte præsentation. 

Spørgsmål og bemærkninger: 

En andelshaver spørger, om bestyrelsen har overvejet at sende endnu mere af udgiften for elforbruget direkte videre til de reelle brugere. Dette svarede bestyrelsen, at man har drøftet indgående ad flere omgange, og at man har en delvis ordning, hvor de som over lang tid og eller uden at være til stede på båden bliver pålagt at få målt sit forbrug og derefter betale den aktuelle takst. 

Morten Andersen spørger til, hvorvidt man kender til den ledige kapacitet for gæstepladser henover sommeren. Svaret fra bestyrelsen er, at det kender man ikke til, men at det tages til efterretning. 

Det bemærkes af flere at havnens brugere er for dårlige til at vende de rød/grønne skilte, det diskuteres, hvorvidt at dette bør være en opgave for havnefogeden eller brugerne selv. Bestyrelsen tager drøftelsen til efterretning. 

Det bemærkes af Christian Saabye, at bestyrelsen bør tage et kig på, om revisionsomkostningerne er fair, i forhold til havnens transaktioner. Christian anslår disse til at være omkring 500 transaktioner pr. år. 

Dirigenten beder forsamlingen ved håndsrækning at markere, hvorvidt man kan godkende årsrapporten og den økonomiske gennemgang. Denne godkendes.

 

Pkt 5. Fremlæggelse af budget 2023 

Claes fremlægger budgettet jf. den vedlagte præsentation.

Christian Saaby spørger til, om der er en særlig årsag til at havnens bestyrelse bruger penge på regnskabsassistance, og hvorvidt der er en særlig årsag til hvorfor havnens bestyrelse ikke selv bogfører, sådan som man gør i bådklubben. Bestyrelsens svarer hertil, at opgaven er omfangsrig, og at man ønsker at prioritere, at der netop ved denne assistance er tre sæt øjne på hver transaktion frem for bare to.

 

Pkt 6. Indkomne forslag 

a. Forslag om vedtægtsændring §3 (af Bestyrelsen) 

Christian Adelhardt fremlægger bestyrelsens baggrund for forslaget jf. vedlagte præsentation og fremsendte forslag. 

Resultat: IKKE vedtaget ved skriftlig afstemning

Forslaget stemmes ikke ind (47 stemmer i alt: 30 stemte JA, 15 stemte NEJ, 2 stemte BLANKT)

 

b. Forslag ændring af proces for havnereglement (af Jørgen Rasch) 

Jørgen Rasch fremlægger baggrunden for forslaget. 

Bestyrelsen bemærker at deres holdning er at stemme nej til denne vedtægtsændring, da dette vil gøre den i forvejen meget komplicerede proces at få godkendt havnereglementet og at det kræver 

Resultat: IKKE vedtaget ved håndsoprækning.

 

c. Forslag om ændring i prissætning af havneplads (af Jørgen Rasch

Jørgen Rasch fremlægger baggrunden for forslaget. 

Bestyrelsen bemærker, at deres holdning er at stemme nej til denne vedtægtsændring, da ønsker og valg af pladser i havnen er meget subjektivt, og at den nye venteliste efter bestyrelsens mening løser en del af behovet som ligger bag dette forslag. 

Resultat: IKKE vedtaget ved håndsoprækning.

 

Pkt 7. Fastsættelse af lejen for faste pladser 

Bestyrelsen foreslår at lade priserne være i bero for i år, med henvisning til usikkerheden for hvorvidt man kan opretholde den høje belægning af fastliggere.

Generalforsamlingen ser i fællesskab på det aktuelle takstblad.

Resultat: Ingen forandring af takster for faste pladser i 2023, der kom ingen modforslag til bestyrelsens indstilling. 

 

Ptk 8. Valg til bestyrelsen 

a. To pladser på valg 

Brian Iversen Jensen og Christian Adelhardts pladser er på valg, begge oplyser at de på baggrund af resultatet af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ikke ønsker at genopstille. 

Claes Grove oplyser inden valget, at han ligeledes på baggrund af resultatet af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring ønsker at træde tilbage fra sin post. 

Således var der 3 pladser på valg på denne generalforsamling. 

Opstillet og valgt bliver

Christian Saabye Simonsen 

Jørgen Rasch 

Henrik Johansen 

Alle vælges uden modstand eller modkandidater

 

Pkt 9. Valg af suppleanter 

a. To pladser valg 

  1. Tue Anders Johansson 
  2. Niels Madsen 

Begge vælges uden modstand eller modkandidater.

 

Pkt 10.Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår, at man beholder den aktuelle revisor, hvilket uden modstand vedtages af generalforsamlingen.

 

Ptk 11. Eventuelt 

Christian Saabye Simonsen ønsker en holdningstilkendegivelse om, hvorvidt man ønsker at sælge havnen til kommunen. Tilkendegivelsen viste, at der var ca. 50/50 tilslutning. 

En andelshaver stiller forslag om at tidligere indkøbte højtalere bliver brugt i klubhuset. 

Der opfordres til, at bestyrelsen undersøger den aktuelle tilbagebetalingstid for installation af nye elstandere med indbygget måle og betalingssystem for el og vand. 

Jørgen Rasch bemærkede, at man ville kunne overdrage sine andele til en forening. Som så ville kunne søge fonde eller lignende. 

En andelshaver spørger til, om man vil kunne tage sin båd op med mast i havnen. Hvilket der svares nej til, da grundejerforeninger i sammenhæng med havnen ikke vil godkende dette.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere