Referat generalforsamling 14. marts 2024

REFERAT

 Ordinær generalforsamling

den 14. marts 2024 kl. 19 til 19:45

STRIB BÅDEHAVN A.m.b.A.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset på Strib havn.

Formanden Martin Vasarhelyi bød velkommen og henviste til den fremsendte dagsorden.

1.    Valg af dirigent

Formanden foreslog som dirigent Frank Nielsen, der blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget og noterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket med e-mail af 9. januar til alle andelshavere, og ved samtidig opslag på havnen og havnens hjemmeside.

Ved mail af 9. marts fremsendte bestyrelsen dagsorden, årsrapport, protokollat, ledelsesberetning, fuldmagtsformular og forslag til vedtægtsændringer. Dagsordenen blev samtidig opslået på havnens hjemmeside og på havnen.

Han konstaterede med dennes samtykke, at forsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

31 andelshavere heraf 3 ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Hver af de stemmeberettigede havde fået udleveret to stemmesedler.

Dirigenten gennemgik herefter den udsendte dagsorden, der blev vist på en slide.

 

2.    Valg af referent

Med forsamlingens samtykke blev Jørgen Rasch valgt som referent. Jørgen oplyste at han var medlem af bestyrelsen.

På dirigentens opfordring blev Tina Johansen og Steen Hallunbæk valgt som stemmetællere.

 

 1. Bestyrelsens beretning

 Dirigenten gav ordet til formanden, der gennemgik årets begivenheder. Beretningen er vedlagt som bilag A, og udgør en del af referatet. Mads oplyste at vinterstormene havde forårsaget skader på kystsikringen ud for vinterpladserne og at bestyrelsen vil indhente tilbud på udbedring. Billeder af skaderne blev vist på en slide.

På spørgsmål fra Christian Saabye Simonsen oplyste formanden at stormskader på moler og anlæg ikke var forsikret.

Bestyrelsens beretning blev godkendt ved applaus.

 

 1. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse

 Dirigenten konstaterede at regnskabet og beretningen var underskrevet af revisor og bestyrelsen, med undtagelse af Tue, der var på langfart. Tue har meddelt at han vil underskrive regnskabet når han er i Danmark.

Han gav ordet til Henrik, der gennemgik de væsentligste poster i regnskabet understøttet af slides. Omsætningen var med 1.187.898 kr. en smule højere end 2022, og med lidt lavere omkostninger var resultatet før afskrivninger 648.544 kr. Bestyrelsen foreslår at årets overskud 375.617 overføres til næste år. Balancen var 4.794.389 kr. og egenkapitalen 4.208.829, der svarer til 38.262 kr. per andel.

Ved gennemgang af noterne til regnskabet oplyste Henrik at der havde været 756 overnatninger fra gæstesejlere og 1198 fra autocampere i 2023. Der var pres på autocamperpladserne, så bestyrelsen har besluttet at prisen for disse forhøjes med 20 kr. pr døgn.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet der herefter blev godkendt ved akklamation

 

 1. Fremlæggelse af budget for kommende år

 Dirigenten gav ordet til Henrik Johansen, der gennemgik budget for 2024 sammenholdt med regnskabstallene for 2023. Gennemgangen blev understøttet af slides. Henrik fremhævede at der var afsat flere midler til reparation af moler, samt at den store likviditet dels var anbragt på garantkonto i Middelfart sparekasse dels vil blive anbragt på højrentekonto eller hvad bestyrelsen finder tjener andelshaverne bedst.

På spørgsmål fra Tom Brinkmann oplyste havnefogeden at lyset på ydermolen i det sydlige bassin havde været slukket i en periode som følge af en kortslutning. Efter reparationen var lyset tændt i dagtimerne for at sikre kontrol af at reparationen var vel udført.

Generalforsamlingen tog det fremlagte budget til efterretning

 

 1. Forslag til vedtægtsænderinger 

 Dirigenten gav ordet til Jørgen der oplyste at forslagene var rent kosmetiske idet en tidligere generalforsamling allerede havde besluttet at afskaffe opdelingen i A- og B-anparter, men glemt at de blev omtalt i andre dele af vedtægten. Nuværende og foreslåede ordlyd blev vis på en slide.

 

Dirigenten satte begge forslag til afstemning ved markering med stemmeseddel. For begge ændringer stemte 29, og dirigenten fastslog at begge var vedtaget og herefter lyder

 

 • 4, stk.1

Af indskudskapitalen er indtil 1.575.000 kr. fordelt på 69 stk. andele á 5.000 kr. og 41 andele á 30.000 kr.

 

 • 10 stk.5

 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen eller revisor finder dette hensigtsmæssigt, eller hvis der fremsættes skriftlig begæring herom af en fjerdedel af andelshaverne med angivelse af dagsorden.

 1. Fastsættelse af lejen for faste pladser 

 Dirigenten gav ordet til Jørgen, der fremlagde bestyrelsens forslag om at forhøje grundbeløb og pladsleje med 5% mens havneleje forblev uændret. Forslaget blev vist på en slide, der tillige indeholdt en tekst til takstbladet, der bemyndiger havnefogeden til at fravige takstbladet i enkeltstående tilfælde, for at sikre udlejning af pladser.

På spørgsmål fra Axel Iversen oplyste Jørgen at pladsleje og havneleje beregnes per kvadratmeter af pladsens areal.

På spørgsmål fra salen oplyste havnefogeden at der i 2023 var givet rabat til 5 pladser i nordhavnen for ialt ca. 5.000 kr. De nævnte pladser er ca. 14 m lange men meget smalle.

Dirigenten satte forslaget til afstemning ved markering med stemmeseddel. For forslaget stemte 25 og dirigenten fastslog at forslaget var vedtaget.

 

 1. Valg til bestyrelse

Dirigenten oplyste at der i henhold til vedtægten skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

De afgåede medlemmer Martin og Mads var villige til at modtage genvalg. Formanden oplyste at Tue, der havde været medlem af bestyrelsen som suppleant var villig til at modtage valg. Dirigenten efterlyste yderligere kandidater. Da ingen meldte sig eller blev bragt i forslag blev de tre kandidater valgt ved akklamation.

  

 1. Valg af to suppleanter

Bestyrelsen havde ikke kandidater til disse tillidsposter og dirigenten opfordrede medlemmer af forsamlingen til at stille op. Efter nogen debat tilbød Axel Iversen og Frank Nielsen at modtage valg. De blev herefter valgt ved akklamation.

 

 1. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Christiansen fra Kreston JC, Bogense. Jan blev valgt ved akklamation

 

 1. Eventuelt

Helge Borre efterlyste skiltning på den midterste mole i sydhavnen om at man kun måtte henligge for på- og aflæsning. Han oplyste at det var vanskeligt at komme fra pladsen når der lå en båd, der ragede ud over molen. Ofte i flere dage uden at der var folk ombord. Dette blev støttet af Tom Brinkmann der foreslog en bedre fordeling af bådene, så lange både i sydhavnen, der ofte ragede udenfor pælene blev henvist til nordhavnen. Bestyrelsen henviste til det gældende ordensreglement og tog kritikken til efterretning.

På spørgsmål fra Niels Madsen svarede Mads at bestyrelsen så på flere muligheder for at udbedre skaderne på kystsikringen syd for slæbestedet og ville konsultere FLID. Enhver reparation skulle godkendes af Kystdirektoratet.

Da ikke flere ønskede ordet takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til Martin, der takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen.

 

Strib den 18. marts 2024

 

Frank Nielsen

Dirigent

 

 

 

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere