Referat d. 11/5-20

 Den 11. maj 2020 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.

Mødet foregik i klubhuset.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Brian Iversen Jensen (BIJ) og Knud Beer (KB).

Herudover mødte havnefoged Villy Kyndesen (VK).

Under mødet blev den forud for mødet udsendte dagsorden tilrettet således:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøder
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 4. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance
  2. Likviditet
  3. IT-system – cloud-løsning
  4. Generalforsamling
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Investerings- og vedligeholdelsesplan
  2. Ny udkørsel
  3. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
  4. Godkendelse af havnereglement
 6. Forhold vedrørende anparter
 7. Bordet rundt
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

ad 1.         Godkendelse af dagsorden

                Dagsordenen blev godkendt.

ad 2.         Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2020 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

ad 3.         Orientering fra havnefogeden

VK orienterede om, at reparation af broen i nordhavnen nu er færdig, bortset fra enkelte, afsluttende arbejder. Der er også sket vedligeholdelse og fornyelser i havnens badefaciliteter.

Der er stadig problemer med bommen ved slæbestedet – der arbejdes på en løsning.

Der er endnu få ledige pladser i havnen, men de forventes udlejet til interesserede i løbet af kort tid, således at der er ”fuldt hus”.

Der arbejdes med en forsøgsordning med et nyt QR-kode baseret betalingssystem.

Herudover var der intet specielt at bemærke.

ad 4.         Økonomi og drift

a.          Gennemgang af seneste periodebalance

Periodebalancen pr. 30. april 2020 blev gennemgået og afvigelser blev drøftet.

b.         Likviditet

Der er p.t. et indestående på ca. t. kr. 700.

c.          IT-system – cloud-løsning

Det nye arkiveringssystem for havnens dokumenter, baseret på en cloud-løsning  blev gennemgået. Til næste møde skal der foreligge en plan for løbende ajourføring, baseret på opdeling i ansvarsområder. SJ sørger for at bestående dokumenter lægges ind i en overskuelig struktur.

d.         Generalforsamling

Afholdelse af generalforsamling afventer regeringens udspil.

ad 5.         Havnens bygninger og areal

a.          Investerings- og vedligeholdelsesplan

En række af de mest presserende vedligeholdelsesprojekter blev gennemgået, omfattende:

·         Andel af omkostninger til spuns i Nordhavn

·         Ny indkørsel og trafiksikring af havnens område samt udvidelse af placeringsområde for både om vinteren

·         Udskiftning af bro C

·         Hammer og glacis ved bro C

·         Spule- og vaskeplads

Det blev besluttet at igangsætte en forstærkning af den udvendige side af molen i Sydhavnen indenfor en ramme på ca. kr. 125.000.

b.         Ny indkørsel

Der arbejdes stadig med sagen, og bestræbelserne indgår i investerings- og vedligeholdelsesplanen.

c.          Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret

Der er planlagt et fællesmøde efter en fælles besigtigelse af spunsens tilstand.

d.         Godkendelse af havnereglement

Havnens reglement er nu endeligt godkendt hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det træder i kraft den 15. maj 2020. VK sørger for, at der bliver opsat en planche med bestemmelserne.

ad 6.         Forhold vedrørende anparter

                Overdragelse af anpart nr. 72 fra Tage Mouritsen til Per Christensen blev godkendt.

JP oplyste, at den maksimale pris for overdragelse af anparter udgør kr. 40.272 i henhold til beregning på havnen årsregnskab for 2019. 

ad 7.         Bordet rundt

Intet til behandling.

ad 8.         Eventuelt

Intet til behandling.

ad 9.         Dato for næste møde

Dato for næste ordinære møde er 3. juni 2020 kl. 19.00.

Mødet afsluttedes ca. kl. 22.00.

Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere