Referat bestyrelsesmøde d. 22/8

Referat af bestyrelsesmøde d. 22/8 kl. 19.00 – 21:30

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV),  Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ), 

Suppleant; Niels Madsen (NM)

Havnefoged: Villy Kyndesen (VK) 

Afbud: Mads M. Hansen (MMH), Tue Johansson (TJ), 

Referent: MV

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
 4. Økonomi (HJ)
 5. Havnefogedens beretning (VK)
  1. Mastekran
  2. Erfaring med nyt slangesystem
  3. Oplysning af fyr koste ved indsejling
  4. Øvrigt
 6. Ekstraordinær generalforsamling
  1. Opdatering
  2. Praktiske forberedelser
  3. Indkaldelse, formalia (JR?)
 7. Erstatninger for fiskerhytterne (MV)
 8. Opdatering om udvikling af rampe til ungdomssejlere, nyt fra klubben?
  1. Opfølgning, hvem gør hvad JR/MMH?
 9. Skiltning, igangsætning af skilte til havnen
  1. Indsejling, velkommen, 
  2. Autocampere
 10. Kontakt til Middelfart Marina (MV)
  1. Vinteropbevaring af både 
  2. Andre muligheder for samarbejde
 11. Permanent udstilling af havnens historie
  1. Fotostater
  2. Billeder i klubhuset
 12. Diverse

 

Pkt 1: 

Godkendelse af dagsorden, godkendt

Pkt 2: 

Referent Martin

Pkt 3: 

Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Pkt 4: 

 • Forsikring, der skal kigges på beløbet (HJ/VK)
 • Vurdering af revisionsprocessen (HJ)
 • Pt. er vores resultatet ligger 40.000 under sidste år, dette skyldes at der var ekstraordinære indtægter i 2022. Vi er lidt under på gæstesejlere og en del over på autocampere.
 • Der skal sikres overensstemmelse mellem andelsbogen og lejere, der er anført som andelshavere (JR & VK). Ægtefæller og registrerede partnere med samme bopæl som en andelshaver, anses som lejere med samme rettigheder som en andelshaver. JR undersøger om dette kræver ændring af vedtægterne.

Pkt 5: 

 1. Mastekranen var taget ned af sikkerhedshensyn, og er opsat igen. Tak til Jeppe Bjerre for hjælpen!
 2. Erfaring med nyt slangesystem. Fungerer efter hensigten som erstatning for defekte rør. Der sigtes efter at der sættes to vandposter på mole delen af Nordhavnen (VK/MMH)
 3. Oplysning af fyr-koste ved indsejling. Det undersøges hvad det koster at tilslutte lamperne og pris og tilbud på skilte til indsejlingerne både til nord- og sydhavnen (VK/MMH)
 4. Havnen tager kontakt til klubben med hensyn til brug af køkkenet (MV)

Pkt 6:

 1. Opdatering: dato fastlægges snarest (best. møde d. 12. september)
 2. Praktiske forberedelser, indkaldelse (MV) med mere
 3. Indkaldelse, dirigent (ekstern eller intern),  formalia (JR)

Pkt 7: 

Fiskerhusene erstattes? På “parkeringspladsen” til senere drøftelse.

Pkt 8: 

Opfølgning, hvem gør hvad JR/MMH? JR kontakter Morten Andersen, da havnen fortsat er meget positivt indstillet.

Pkt 9: 

Behandlet tidligere, der skal sættes skilte op, et til autocampere henvisning til affaldscontainerne.

Pkt 10: 

Vinteropbevaring af både og bundbehandling med mere: Middelfart Marina vil behandle Strib Bådehavns medlemmer som alle andre.

Pkt 11:

Fotostater er blevet tilbudt en permanent udstilling (MMH). Havnen er positiv over for tilbuddet, diskuteres med klubben (MV). JR afventer feedback fra lokalarkivet vedr. plakat med QR koder.

Pkt 12:  

 • Nordhavn spuns – Havnen er positiv over for at få lavet en undersøgelse af 3 af ankre. Omkostningen ca. 10.000 kr. deles med grundejerforeningen
 • Gebyr for anparts formidling sættes til 600 kr + moms, med virkning fra 1. september 2023.  Overdragelse til arving eller ægtefælle/partner i forbindelse med skifte og bodeling sker uden gebyr. 
 • Strømstandere med trådløse målere blev summarisk præsenteret af VK. Prisen er 5500 pr stander + 18000 kr i opstart samt løbende 0,25 kr. pr transaktion. Afventer generalforsamlingens beslutning om særskilt betaling af elforbrug. HJ ønsker en cost-benefit vurdering af denne løsning.
 • NM må trække sig som suppleant. JR oplyste at valg af nye suppleanter kunne afvente næste generalforsamling.

 

 

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere