Referat bestyrelsesmøde d. 20/11

Referat af bestyrelsesmøde d. 20/11 kl. 17:00 – 19:00

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ),  

Havnefoged:             

Villy Kyndesen (VK)

Fraværende:

Tue Johansson (TJ),

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af referat fra seneste 3 møder (b-3 min.)
 4. Nyt fra havnen
 5. Evaluering af generalforsamlingen 2.11 (d -10 min.)
 6. Erstatning for stormflodsskade (o – 4 min.)
 7. Forsikringer (o, d, b – 15 min.) 
 8. Vedligeholdelsesplan
  1. Ydermoler (o, d, b – 20 min.)
  2. Søge efter erfarne skinnefolk
 9. Nye moler – strategiplan (i – 30 min.)
 10. El – forbrug vinter (o,b – 10 min.)
  1. på land
  2. i vandet
 11. Evt

Referat:

Pkt 1:

Dagsorden er godkendt

Pkt 2:

MMH tager referat

Pkt 3:

Referater godkendt og underskrevet.

Pkt 4:

VK orienterer

Arbejdsdag: 12 mand mødte op lørdag d. 18/11.

Der blev klippet hække/buske

Lukket for vand på broer og vinterplads

Riste på pladsen oprenset, men mangler tømning med slamsuger.

El-standere gennemgået for defekte HPFI-ræler og stik, disse bliver udbedret.

Der debatteres omkring hvordan arbejdsdage afvikles, indkaldes og håndteres generelt til næstkommende arbejdsdage.

Pkt 5:

Bestyrelsen debatterer om 2 rettelser til referat fra ekstraordinær generalforsamling 2/11. Rettelser omhandler ikke væsentlige punkter, men omhandler en person er citeret, trods vedkommende ikke har været fysisk tilstede, og det andet punkt omhandler forståelsesmæssigt om økonomi for gæste indtægter.

Pkt 6

For havnens vedkommende er der ikke de store skader, der er skader i stien mellem syd og nordhavn, disse er udbedret af SME, i samarbejde med Grundejerforeningen. Ligeledes er der skyllet ud omkring jolle-slæbestedet og langs diget ved vinterplads. Hullet i diget bliver undersøgt om det er kommunen der skal udbedre dette, da det ligger i kystlinje.

Pkt 7

Bestyrelsen har ansvaret for at havnen er forsikret korrekt og det kræves, forsikringer gennemgås jævnligt.

Fra vores forsikringsmægler forlyder det, at der kommer nye lovkrav om forsikringer til havne, derfor udskydes gennemgang af forsikringer til foråret 24, når vi kender nye krav.

Pkt 8

Bestyrelsen snakker om at der skal dannes en gruppe af 2-4 folk, med erfaring indenfor vurdering af hvor der skal slås skinner, for at vedligeholde havnen indtil der tages hul på etablering af nye moler. Der laves opslag der sendes ud på mail og slås op på klubhuset. 

Pkt 9

Bestyrelsen snakker om hvordan beslutningen af den ekstraordinære generalforsamling omkring etablering af nye moler, skal håndteres og hvad der skal sker videre ud i fremtiden.

JR kommer med et oplæg til indkaldelse og nedsættelse af en strategi-gruppe der arbejder videre med projektet om etablering af nye moler.

Pkt 10.1

På vinterpladsen er der i vinterperioden, strøm på pladsen fra lørdag morgen til søndag sen eftermiddag, og båden må kun være tilsluttet strøm, så længe man er ved båden.

Pkt 10.2

I havnen, jvf havnereglementet må båden kun være tilsluttet landstrøm, så længe man er ombord på båden.

JR spørger FLIDs advokat om der er en alvorlig konflikt i at tillade både med strøm på vinteren igennem, iht havnereglementet.

Pkt 11

Vi har fundet arvingerne til en af de afdøde andelshavere, HJ har fremskaffet yderligere oplysninger om den anden, JR forsøger at spore arvingerne til denne andelshaver.

 

Takstblad skal gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde.

 

MV tager kontakt til havnens pengeinstitut, vedr renter og bankgarantier.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere