Referat bestyrelsesmøde 9/5

Bestyrelsesmøde i Strib Havn 9/5 kl. 19.00

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rash (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ), 

Suppleant

Havnefoged: Villy Kyndesen (VK) 

Fraværende:

Niels Madsen (NM)

Referent: MV

Dagsorden:

 1. Formøde med Morten Andersen (18:45) for at høre om ungdoms sejlernes planer med en ny kajplads i forbindelse med den eksisterende kajplads- lejeaftale – priser og omfang. Udsat til senere
 2. Dagsorden godkendt
 3. Referent Martin
 4. Mødereferat fra sidste møde godkendt
 5. Gennemgang af oplæg til forretningsorden foreslået af JR

    Havn Forretningorden – udkast 1.0.docx 

 1. Debat om Ungdomsafdelingens råderet over mastegården. Lejeaftale for skuret, men vel også for andet areal hvor de opbevarer ting
 2.  Pladser der er vanskelige at udleje
 3. Havnens fremtid – ekstraordinær generalforsamling
 4. Sikre alle kan finde rundt på Google Drev og alle er med på chat.
 5. Eventuelt

 

Referat:

Pkt. 1 – udsat

Pkt. 2. – Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 3 – MV blev udpeget til referent

Pkt. 4 – Referat af mødet 13. april blev underskrevet

Pkt. 5 

Efter en kort gennemgang og drøftelse blev forretningsordenen vedtaget. Den udprintes af HJ, og underskrives af alle ved næste møde.

Pkt 1 & 6:

Ved et møde på pladsen gennemgik Morten ønskerne fra Strib Bådeklub Ungdom om en plads til joller mv. samt anlæg af en ny jollerampe.

Havnen vil tilbyde Strib Bådeklub Ungdom en lejekontrakt på et areal, der kan rumme joller, trailere og et flytbart skur til grej. JR udarbejder udkast til rammeaftale, der behandles på et senere møde.

Pkt 7: 

VK oplyste, at det var næsten umuligt at udleje meget lange og/eller brede pladser i nordhavnen. Enighed om at det var bedre at få en mindre leje, end at pladserne stod tomme.

JR udarbejder forslag til en ændring af vedtægterne.

Pkt 7.1: 

Indtægter: Villy skal undersøge hvilke pladser der ikke er indbetalt leje for og hvilke der ikke har betalt

Pkt 8 :

Der indkaldes til en workshop omkring havnen og havnens fremtid blandt havnens anpartshavere

Efter en summarisk gennemgang af tilstandsrapportens økonomiske overslag, var der enighed om, at havnen skal have tilført yderligere økonomiske midler. Ved et møde 23. maj udarbejder en arbejdsgruppe et oplæg, der behandles 30. maj.

Målet er at indbyde anpartshaverne til en drøftelse af mulige finansieringsløsninger (work-shop). Hvis nogle løsninger kræver en beslutning af generalforsamlingen eller en ændring af vedtægterne, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes  efter sommerferien.

Pkt. 9. 

Chat på telefon blev kort gennemgået og afprøvet. Alle meddelelser opbevares.

Pkt. 10. 

VK oplyste, at han har haft kontakt med afdøde Grahams arving. Hun vil fjerne hans båd fra pladsen, så snart det er muligt.

Pkt 11.

Enkelte spørgsmål skal afklares, adgang til Economics afklares mellem Villy, Henrik og Susanne

Næste bestyrelsesmøder:

 

 1. maj (arbejdsgruppe)
 2. maj
 3. august

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere