Referat bestyrelsesmøde 20. juni kl. 19.00

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ), 

Havnefoged: Villy Kyndesen (VK) 

Fraværende:

Suppleant; Niels Madsen (NM)

Referent: MV

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Nye andelsbeviser
 4. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 9/5
 5. Havnefogedens beretning, 
 6. Diskussion om finansiering, gennemgang af formøde d. 23. maj
 7. Økonomi / budget
 8. Indlæg omkring henvendelse til rådgivende ingeniørfirmaer (MMH)
 9. Opfølgning på GUF arrangement – Skt. Hans arrangement
 10. Lejeaftale med ungdomssejlerne
 11. Workshop for andelshavere 
 12. Ekstraordinær generalforsamling
 13. Strøm og betaling af strøm fra bruger
 14. Skiltning (velkommen til Strib Bådehavn) lys på kostene alternativt reflekterende skilte,  også ved Nordhavns indsejlingen. Ved adgangsveje til havnens område (privat område – færdsel på eget ansvar -havnereglement er gældende)
 15. Næste bestyrelsesmøde

Referat

Pkt. 1

MV er referent

Pkt 2

Godkendt

Pkt 3

Beviser til nye andelshavere Marlene Tofterup, Ebbe Brix og Bo Svenningsen

Pkt 4

Godkendt og underskrevet

Pkt 5

 1. Der er to pladser ledige til års-udlejning, vi mangler at fakturere 4 pladser og 2 skure.
 2. Der er bestilt miljø-bump som installeres snarest
 3. Der kommer yderligere to nye slangeoprullere som bliver installeret i løbet af sommeren
 4. Der bliver lavet en krabbe-bro i løbet af sommeren og efteråreti, takket været frivillige
 5. Der vil blive sprayet på stien i den nærmeste fremtid, således at støvgenerne formindskes
 6. Venteliste på ønskepladser hænges ud i udhænget
 7. Grinden der står på land forventes sat i vandet i løbet af næste uge

Pkt 6

HJ gennemgik arbejdsgruppens analyse af den fremtidige økonomi, der kræver en løsning der ikke kan finansieres over driften. 5 mulige løsningsmodeller kan fremlægges for andelshaverne. Visse af disse kræver yderligere undersøgelser, inden de kan fremlægges. TJ og JR tager kontakt til Lokalnævnet for at afklare, i hvilket omfang det kan støtte gennemførelsen af en eller flere løsninger.

Pkt 7

 1. Faste pladser, der var faktureret 835.000 kroner samme periode sidst år, i år er vi kun på 799.000 kr (HJ og VK kigger sammen på BEAS systemet)
 2. Økonomien ser ud over denne afvigelse sund ud.

Pkt 8

Pkt 9

 1. Sct. Hans blev aflyst grundet brandfaren
 2. Havnen vil fremover fortsat stå til rådighed for  arrangementer hvor havnen lægger lokaler og arealer til rådighed. Alle ideer er velkomne

Pkt 10

Havnens bestyrelse venter på et konkret oplæg fra ungdomssejlerne, men er i fuld enighed om at vi er positivt indstillede og støtter det. MMH er tovholder og kontakter Morten for at konkretisere projektet.

Pkt 11

Udgår.

Pkt 12 

Der sigtes efter en afholdelse primo november.

Pkt 13

 1. Hvem skal betale, hvad med faste brugere?
  1. Punktet kommer til beslutning hos andelshavere.
  2. VK og MMH er er tovholdere

Pkt 14

 1. Vedtaget at få lavet nogle positive skilte, velkommen til Strib Bådehavn
 2. Midlertidigt anløb for proviantering mv. i tiden 10-16 uden betaling
 3. Brug af mastebroen kan ske efter aftale med havnefogeden

Pkt 15

Vi genoptager møderne med Strib Bådeklubs bestyrelse, vi foreslår kvartalsvis eller halvårligt, og selvfølgelig ad hoc ved behov

Pkt 16

22. august  

21. september

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere