Referat bestyrelsesmøde 2. marts

Referat af bestyrelsesmøde d. 02/03 kl. 09.00 – 12.00

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ),  

Havnefoged:             

Villy Kyndesen (VK)

Fraværende:

Tue Johansson (TJ),

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Valg af referent
 3. Nyt fra havnen – vedligehold moler mm.
 4. Ordinær generalforsamling 14.3 kl. 19
  1. Udsendelse til andelshavere
  2. Dirigent
  3. beretningen
  4. Vedtægtsændringer
  5. Takstbladet
  6. Valg
  7. Slides – indhold & layout
 5. Nye andelshavere – betaling af havnebidrag
 6. FLID generalforsamling 20. marts kl. 13  i Kolding – (JR kan ikke deltage)
 7. Årsberetningen
 8. Eventuelt

Referat:

Pkt 1:

Dagsorden godkendt

Pkt 2:

MMH er referent.

Pkt 3:

Villy har i kontakt med SME og Allan Buch været i kontakt til kommunen omkring udbedringer af skader i skrænten fra slæbestedet og mod syd. Det er ikke noget kommunen vil bidrage til.

Villy tager kontakt til SME, Vestafjord og Aaskov entreprenører og indhenter tilbud på udbedring af skrænten.

Villy indkalder dem, der har meldt sig, til at besigtige molerne og får fastslået hvor mange skinner der skal købes hjem. Antallet gives til HJ, der indhenter tilbud på skinner. Når levering er skinner er aftalt, tager Villy kontakt til Vestafjord og får tilbud på nedramning af skinner.

Der har været henvendelser fra bådejere vedr stenmels-belægning på stien omkring nordhavns kajen. Der bliver i den kommende sæson påført “sirup” for at minimere støv. 

En fast  belægning drøftes med grundejerforeningen Ved Fyret ifb med renovering af indvendig kaj i nordhavnen i 2026/2027. 

Pkt 4:

A: Hvad skal udsendes:

Dagsorden

Regnskab

Forslag til vedtægtsændring jfr. D

B:

Dirigent 

JR spørger Erik Holm og Sten Kjær

 

C: Beretning

MV sender et oplæg til gennemsyn af/revidering fra den øvrige bestyrelse.

 

D: Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringen, der ophævede opdelingen af A og B andele, var man ikke opmærksom på alle bestemmelser om disse.  JR udarbejder forslag om en redaktionel ændring af vedtægterne, der forelægges til godkendelse af generalforsamlingen..

 

E: Takstblad

Bestyrelsen stiller forslag om at grundbeløb og pladsleje forhøjes med 5%, (gældende fra 2025) der svarer til knapt halvdelen af ændringen af forbrugerprisindekset. Havnebidraget foreslås uændret.

JR udarbejder forslag til en tekst der bemyndiger havnefogeden til at fravige takstbladet i særlige tilfælde.

 

F: valg

Mads på valg 2024 (modtager genvalg) for 2 år

Martin på valg 2024 (modtager genvalg) for 2 år

Tue på valg 2024 (vides ikke) for 2 år

Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.

Oplysning om at modtage genvalg vil fremgå af dagsordenen

G:

Slides:

JR udarbejder forslag til slides, herunder

Bestyrelsens beretning

Regnskab 

Budget

Takstblad

Valg

 

Pkt 5:

Havnebidrag betales ikke af nye andelshavere såfremt købsaftalen er indgået inden den 1. juni, og betalt havnebidrag tilbagebetales.

Pkt 6

Ingen havde mulighed for at  deltage i FLIDs generalforsamling d. 20. marts.

Pkt 7

De tilstedeværende medlemmer underskrev årsberetning, ledelsespåtegning og revisionsprotokollatet.

Pkt 8

Bestyrelsen besigtiger skrænten syd for slæbestedet og toiletbygningen. Villy kan indkøbe det nødvendige antal  manuelle kodelåse til toiletbygningen.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere