Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 2/11

REFERAT

Ekstraordinær generalforsamling

den 2. november 2023 kl. 19 til 22

STRIB BÅDEHAVN A.m.b.A.

 

Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset på Strib havn.

Formanden Martin Vasarhelyi bød velkommen og henviste til den fremsendte dagsorden.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog som dirigent Svend Aage West, der blev valgt ved akklamation.

Dirigenten takkede for valget og noterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket med e-mail af 5. oktober til alle andelshavere, ved levering til andelshavere uden e-mail, opslag på havnen, på havnens hjemmeside og ved en notits i FB-gruppen ’Strib Perlen ved Lillebælt’.

Ved mail af 26. oktober fremsendte bestyrelsen dagsorden, beslutningsforslag og en tilstandsvurdering fra 2021. Dagsorden og beslutningsforslag blev også omdelt, opslået på havnens hjemmeside og på havnen.

Han konstaterede med dennes samtykke, at forsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

72 andelshavere heraf 20 ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Hver af de stemmeberettigede havde fået udleveret fem stemmesedler.

Dirigenten gennemgik herefter den udsendte dagsorden, der blev vist på en slide.

 

2. Valg af referent

Med forsamlingens samtykke blev Erik Mai valgt som referent.

 

3. Valg af stemmetællere

Med forsamlingens samtykke blev Frank Nielsen og Birger Hansen valgt som stemmetællere

 

4. Introduktion til aftenen 

 Dirigenten gav ordet til formanden, der gav en kort redegørelse for, hvorfor bestyrelsen havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

 

5. Teknisk gennemgang af havnens tilstand og Tilstandsvurderingen 

Dirigenten gav ordet til formanden, der oplyste, at Mads var forhindret, og gennemgik i hans sted havnens nuværende tilstand og de forhold, der var angivet i Tilstandsvurderingen. Gennemgangen blev understøttet af slides

 

6. Økonomisk status og gennemgang af økonomien i Tilstandsvurderingen 

Dirigenten gav ordet til Henrik Johansen, der gennemgik havnens nuværende økonomiske status, forventede indtægter og udgifter, driftsoverskud for 2021, 2022 og 2023 til dato og de midler der var til rådighed for vedligeholdelse. Gennemgangen blev understøttet af slides, der viste at ca. 75% af indtægterne kom fra faste pladser, ca.10% fra gæstesejlere og ca. 8% fra autocampere. Udgifterne fordelte sig med ca. 11% til løbende vedligehold, 20% til havnefogeden inklusive følgeudgifter, ca.13% til ejendommenes drift, ca. 7% til foreningens drift, herunder revisor, ca. 27% til afskrivninger og ca. 21% var overskud.

På spørgsmål fra salen oplyste Henrik at der i 2023 var 40% større indtægt fra autocampere og 6% mindre indtægt fra faste pladser.

 

7. Præsentation af mulige fremtidsscenarier 

Dirigenten gav ordet til Tue Johansson der gennemgik forskellige scenarier

Status Quo, Renovering, Nye Moler med finansieringsmuligheder og Salg/Overdragelse

Gennemgangen blev understøttet af slides.

På spørgsmål fra Kasper Nielsen om havnens værdi svarede Tue at kommunen formentlig højst ville betale et symbolsk beløb på 1 kr.

Kim Andreassen efterspurgte de forventede omkostninger renovering. Tue oplyste at bestyrelsen forventede en udgift på 4-5 millioner over en 5-årig periode.

Christian Saabye Simonsen opfordrede bestyrelsen til at drøfte en mulig overdragelse til kommunen med politikere i stedet for embedsmænd. Tue henviste til mødet med Lokalnævnet for Strib, der er bindeleddet til lokalpolitikerne.

Viggo Jensen spurgte om havnen havde forpligtelser overfor ejerne af Tobleronehusene. Tue redegjorde for aftalen om en fælles vedligeholdelse af spunsvæggene i nordhavnen.

Sten Knudsen spurgte hvilke lovmæssige forpligtelser havnen har for vedligeholdelsen. Jørgen Rasch oplyste at myndighederne kan give påbud om vedligeholdelse i henhold til Havneloven.

 

Udenfor dagsordenen

Med forsamlingens acpt åbnede dirigenten for en debat om indlæggene under pkt. 5 til 7.

Dirigenten bemærkede at ydermolen i sydhavnen var i dårligere stand end nordhavnens ydermole.

Kasper Nielsen spurgte om havnen havde overvejet at forstærke ydermolerne med beton, som kan hærde under vand. Jørgen Rasch oplyste at priserne i Tilstandsvurderingen var baseret på en løsning som den der var anvendt i Kongebrohavnen, som var den billigste.

Laurids Lautrup spurgte om havnen havde de 800.000 der skulle bruges til renovering af spunsvæggen i Nordhavnen. Henrik oplyste at havnen havde de fornødne midler, og dirigenten (som formand for grundejerforeningen) oplyste, at det havde grundejerforeningen også.

Per Stub oplyste ar Langør havde fået 4,5 millioner fra Realdania fonden.

 

8. Præsentation af beslutningsforslag 

Dirigenten gav ordet til Jørgen Rasch, der præsenterede de fremsendte beslutningsforslag, der samtidig blev vist på slides.

 

9. Spørgsmål og debat om beslutningsforslag

Dirigenten åbnede for debatten om hvert af forslagene A, B. C, C1 til C3 og D

Uffe Nielsen foreslog at vi fortsatte som hidtil.

Ad. B blev der spurgt om de 7.000 var et engangsbeløb eller pr. år. Henrik svarede at det var et engangsbeløb, der muligvis blev delt i to.

Ad. C3 blev det foreslået at undersøge, om en udvidelse af havnen mod syd kunne medvirke til at modtage fondsmidler.

Kim Andreasen påpegede, at der var jo også andre løsningsmåder for de to ydermoler end dem, som er beskrevet i Askovs rapport. F.eks. kunne man fortsætte renovering efter den model, som er brugt udvendig på ydermolen i Nordhavnen, hvor der er slået en ny række skinne for 13 år siden til en pris på omkring en million.

Svend Aage West kunne bekræfte dette, og hvis man fortsatte efter samme model på de tre manglende sider, så taler man om en investering på tre millioner i 2010 priser. Hvilket måske vil beløbe sig til 5 millioner i dagens priser.

Kim Andreasen og Svend Aage West mente, at undersøgelsen af en sådan løsning kunne sættes til afstemning. Men det ønskede bestyrelsen ikke, og det ønske valgte dirigenten at følge, hvorfor afstemningen blev, som bestyrelsen ønskede fra starten.

 

10. Afstemning om beslutningsforslag

Dirigenten satte forslagene A til D til afstemning først.

Han oplyste at et forslag først var vedtaget når mere end halvdelen af de afgivne stemmer faldt på dette.

Hvis første afstemning ikke førte til at ét af forslagene var vedtaget, ville han sætte de to forslag, der havde opnået flest stemmer til fornyet afstemning

Han bad herefter forsamlingen stemme om forslagene A til D ved at anvende den hvide stemmeseddel. Afstemning foregik ved at anføre A, B, C eller D på stemmesedlen. Kun stemmesedler med ét enkelt tydeligt bogstav var gyldige. De der ikke ønskede at tage stilling kunne stemme blankt eller undlade at afgive stemme.

Dirigenten bad stemmetællerne indsamle stemmesedlerne, konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede at afgive stemme og lukkede afstemningen.

Dirigenten oplyste, at der var afgivet 66 gyldige stemmer, der fordelte sig som følger:

A: 14

B: 12

C: 31

D: 9

Ingen blanke

Han bad herefter forsamlingen stemme om forslagene A og C ved at anvende den gule stemmeseddel. Afstemning foregik ved at anføre A eller C på stemmesedlen. Kun stemmesedler med tydelig angivelse af et af disse bogstaver var gyldige. De der ikke ønskede at tage stilling kunne stemme blankt eller undlade at afgive stemme.

Dirigenten bad stemmetællerne indsamle stemmesedlerne, konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede at afgive stemme og lukkede afstemningen.

Dirigenten oplyste at der var afgivet 70 gyldige stemmer, der fordelte sig som følger:

A: 22

C: 48

Ingen blanke

Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af stemmerne var faldet på forslag C der herefter var vedtaget.

Forslaget lyder

 

C. Nye moler

Generalforsamlingen beslutter, at der skal etableres nye moler i havnen.

 Dirigenten åbnede for en kort debat om forslagene C1, C2 og C3, der blev vist på slides.

Per Stub fremsatte forslag om at kombinere C1, C2 og C3 som ét forslag. Dirigenten oplyste, at havnens vedtægter gav bestyrelsen den nødvendige bemyndigelse til at indkalde indskud og optage lån, og besluttede med forsamlingen accept at forslaget ikke skulle fremmes.

Dirigenten afsluttede debatten og satte forslagene til afstemning ved anvendelse af grøn stemmeseddel.

Forsamlingen skulle skrive C1, hvis den ønskede finansiering ved indskud, C2 hvis den ønskede finansiering ved lån og C3 hvis den ønskede finansiering ved fondsmidler. Kun stemmesedler der anførte ét af disse muligheder var gyldige. Der kunne stemmes blankt, eller man kunne undlade at stemme.

De tre muligheder blev vist på en slide.

Dirigenten bad stemmetællerne indsamle stemmesedlerne. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der ønskede at afgive stemme og lukkede afstemningen

Dirigenten oplyste at der var afgivet ialt 71 stemmer

For forslag C1 stemte 0 for forslag C2 stemte 0 og for forslag C3 stemte 69 og 2 blanke stemmer.

Dirigenten konstaterede at mere end halvdelen af stemmerne var for forslag C3, der herefter var vedtaget.

Beslutningen lyder ’citat’

 

C 3. Nye moler ved fondsmidler

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at etablere nye moler ved hjælp af fondsmidler. Enten som direkte modtager, via en foreningsmodel eller i samarbejde med andre interessenter, og bevilger de midler, der er nødvendige for at gennemføre disse

 

11. Eventuelt

Erik Holm takkede bestyrelsen for en godt planlagt generalforsamling.

Da ikke andre ønskede ordet, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

 

Strib den    november 2023

Svend Aage West                                                                                                                                                 Erik Mai

Dirigent                                                                                                                                                                  Referent

 

 

 

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere