Referat af bestyrelsesmøde d. 08/04

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rasch (JR), Henrik Johansen (HJ),  

Suppleant:

Frank Nielsen (FN) – del af mødet

Havnefoged:             

Villy Kyndesen (VK) – del af mødet

Fraværende:

Tue Johansson (TJ),

Dagsorden

  1. Godkendelse af dagsordenen
  2. Referent
  3. Konstituering af bestyrelsen
  4. Forretningsorden
  5. Gennemgang af havnefogedens opgaver, både praktiske og administrative 
   1. Sommer og vinter
  6. Nyt fra havnen + hvad skal der ske de næste par måneder
   1. Skinner
  7. Kontakt til entreprenører i forbindelse med glacis
  8. Anbringelse af likvider
  9. Nyt fra projektgruppen
  10. Svar på bekymringsbrev fra andelshaver.
  11. Dokumentsamling
  12. Opfølgning på beslutninger
  13. Ansættelse af ny havnefoged.
  14. Eventuelt
 1.  
 2.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Referat:

Pkt 1:

Dagsorden godkendes.

Pkt 2:

MMH tager referat

Pkt 3:

Bestyrelsen konstituerer sig som følgende: Formand, Martin, Næst. Formand Mads. 

I forbindelse hermed blev en række faste opgaver fordelt mellem medlemmerne. Indgår som bilag til forretningsordenen.

Pkt 4:

Udsættes til næste møde

Pkt 5:

VK redegør for hvilke faste opgaver han har løst i løbet af året.

Pkt 6

Skinne-gruppen har været rundt og vurderer at der umiddelbart ikke skal bankes skinner. Hjørnet udvendigt i sydhavnen, vurderes til at kunne udbedres fra molen.

Pkt 7

MMH arbejder videre med udbedring af glacis langs med vinterpladsen, der er ødelagt af vinterens storme.

Pkt 8

Det besluttes at Henrik, som varetager økonomi, skal have konto-kig i banken.

Der arbejdes videre med placering af likvide midler, i obligationer eller opsparingskonto hos pengeinstitut.

Penge der er hensat til renovering af spuns Nordhavn, 800.000 kr, overføres til anden bank end Middelfart Sparekasse, for renteindtægt, med garantistillelse for pengene.

HJ foretager indkøb af skinner – prisen er skrotprisen og fragten er ca. 10.000 kr.

Pkt 9

2 møder afholdt, hvor processen omkring det videre forløb skal håndteres. Havnens bestyrelse udpeger Tue fra bestyrelsen til at fortsætte deltagelsen i gruppen.

Pkt 10

MV laver udkast til  et svar på en andelshavers henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen godkender svaret.

Pkt 11

JR opretter et standard dokument bibliotek, med div standard skrivelser.

Pkt 12

Udsættes til næste møde.

Pkt 13

Havnens nuværende havnefoged har opsagt sin stilling pr. 30. april 2024.

Der inviteres til afskedsreception d. 30. april 2024 kl. 18.30 på havnen. Invitation sendes ud.

Bestyrelsen skal beslutte at finde en ny havnefoged eller varetage funktionen på anden måde.

Rengøring af gæste faciliteter skal være på plads fra 1. maj 2024. Suppleant Frank hyrer indtil videre et firma til at gøre rent.

Det besluttes at ansøge efter en ny havnefoged, nærmere om funktionen diskuteres i bestyrelsen.

Pkt 14

Der er igen kommet henvendelse omkring etablering af restaurant på havnen. 

Bestyrelsen er ikke afvisende for at projektet kan indgå i masterplanen for havnens fremtid og derfor sendes videre til projekt gruppen. Bestyrelsen understreger overfor andelshaverne at en evt restaurant ikke vil blive etableret uden forudgående godkendelse af andelshaverne på generalforsamling.

MV har svaret i overensstemmelse med ovennævnte.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere