Referat 31/10 2018

Den 31. oktober 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.

Mødet foregik i klubhuset.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Jørgen Rasch (JR) og Knud Beer (KB).  

Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC).

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
  2. Opfølgning sikkerhed
 4. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance med forklaring på afvigelser
  2. Udskiftning af IT system
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Renovering af bro B, herunder mastekran
  2. Leje af klubhus
  3. Lejekontrakt med Bådeklubben
  4. Drift af bedding 2019
  5. Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder
 6. Forhold vedrørende anparter
  1. Overdragelser
 7. Bordet rundt
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

 

ad 1.         Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt.

ad 2.         Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet den 27. august 2018 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Det planlagte møde den 20. september blev ikke afholdt, og der var derfor ikke noget referat af dette.

ad 3.         Orientering fra havnefogede

a.       Generel drift

·         Optagningen af både er forløbet planmæssigt. På grund af snævre pladsforhold har der været lidt udfordringer, der vil blive løst i forbindelse med optagningen næste år.

·         Det indskærpes, at både ikke må henligge ubemandet ved optagningskajen. Eventuelle afvigelser herfra skal særskilt aftales med havnefogeden.

·         Bro B er nu demonteret for så vidt angår vand og el med henblik på nedrivning, så den ny bro kan etableres.

b.      Opfølgning sikkerhed

·         Brandslukningsmateriellet har været i brug ved en brand i en båd på beddingen. Havnefogeden sørger for opfyldning.

ad 4.         Økonomi og drift

a.          Gennemgang af seneste periodebalance

Balancen ultimo september blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. Budgettet følges i store træk. Alle udeståender fordringer en nu indgået. Herudover var der ingen kommentarer til periodebalancen.

b.         IT system

Det ny havnesystem er under indkøring og forventes i drift fra 1. januar 2019.I forbindelse med indførelsen skiftes samtidig til nyt økonomisystem.

ad 5.         Havnens bygninger og area

a.          Renovering af bro B, herunder mastekran

Det forventes, at Vestafjord påbegynder renoveringen førstkommende mandag. Vores egen leverance af skinner er på plads. Broen forventes færdiggjort inden nytår. Herefter resterer etablering af strøm, vand og øvrige montagearbejder.

I forbindelse med brobyggeriet sker der en renovering af mastekranen.

b.         Leje af klubhus

Intet til behandling.

c.          Lejekontrakt med Bådeklubben

Efter en forhandling med bådeklubben er der efter bestyrelsesmødet den 30. august fremsendt et udkast til rammeaftale til bådeklubben.

På trods af skriftlige påmindelser til bådeklubben den 4. oktober og 15. oktober samt henvendelser af mindre formel karakter siden denne dato er der ikke kommet nogen respons fra bådeklubben. Sagen kunne derfor ikke behandles på bestyrelsens møde.

d.         Drift af bedding 2019

Det blev besluttet, at havnen selv står for driften af beddingen med virkning fra 1. januar 2019.

Priserne reguleres, så havnens både betaler kr. 800 og fremmede både betaler kr. 1.300 for benyttelsen. Beløbet dækker tillige 2 dages liggeplads for fremmede både. Efterfølgende dage beregnes med kr. 200 pr. dag. Alle priser er incl. moms.

Priserne er reguleret med udgangspunkt i tegning af en supplerende forsikring for beddingens drift.

Havnefogeden vil være overordnet ansvarlig for beddingens drift, og der skal – i lighed med andre havnes bestemmelser – indgås særskilt og sædvanlig kontrakt ved benyttelsen.

e.         Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder

JR oplyste, at vedtægterne efter hans undersøgelser ikke skal godkendes af nogen myndighed.

Havnens reglement blev underskrevet, og JR indsender det til Kystdirektoratet med henblik på godkendelse. Det tidligere fremlagte forslag til opslag af ordensreglement (ekstrakt af havnereglement) blev godkendt.

ad 6.         Forhold vedrørende anparter

a.          Overdragelser

Intet nyt.

ad 7.         Bordet rundt

Havnefogeden og JP deltager i FLIDs havnemesse den 28. november.

JR påpegede muligheden for at tegne forsikring for fjernelse af eventuelle vrag i havnen. Den øvrige bestyrelsen anså ikke dette for nødvendigt, hvorfor sagen ikke fremmes yderligere.

ad 8.         Eventuelt

Intet til behandling.

ad 9.         Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 12. december kl. 18.00.

Der er ikke aftalt bestyrelsesmøder for det kommende år.

Mødet afsluttedes ca. kl. 21.15.

Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere