Referat 27/08 2018

Den 27. august 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.

Mødet trådte i stedet for det planlagte møde den 29. august.

Mødet foregik i klubhuset.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Jørgen Rasch (JR) og Knud Beer (KB).

Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC).

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
  2. Opfølgning sikkerhed
 4. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance med forklaring på afvigelser
  2. Udskiftning af IT system
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Renovering af bro B, herunder mastekran
  2. Leje af klubhus
  3. Klubbens lejepriser for faste pladser
  4. Lejekontrakt med Bådeklubben
  5. Drift af bedding 2018
  6. Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder
  7. Projekt sauna
 6. Forhold vedrørende anparter
  1. Overdragelser
 7. Bordet rundt
 8. Eventuelt
 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Godkendelse af dagsorden

 • Dagsordenen blev godkendt.

Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde

 • Referatet fra mødet den 20. juni 2018 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering fra havnefogeden

Generel drift

 • Søgningen til havnen er stigende. Vi har haft 761 gæstesejlere. I forhold til 2017 har der været en vækst på 8% på gæstesejlere, 13% på autocampere og 41% på jollerampen.
 • Ansøgning om godkendelse til yderligere pladser til autocampere skal overvejes, også i forbindelse med Fyn Rundt for Træskibe.
 • Der opsættes vandmålere på de enkelte broer til undgåelse af eventuelt vandspild.
 • Alle pladser – bortset fra én – er udlejet. Der er 5 på venteliste til næste år.
 • Udestående beløb blev gennemgået og handlinger aftalt.
 • Der er gennemført reparationsarbejder flere steder på havnen.
 • LMC er fraværende i 14 dage – Uffe er afløser. Toiletter rengøres som sædvanligt.

Opfølgning sikkerhed

 • De nye redningsstiger er monteret.
 • Det skal indskærpes, at mastekranen ikke må bruges til personløft. Brugervejledning opsættes snarest.

Økonomi og drift

 • Gennemgang af seneste periodebalance    
  1. Balancen ultimo juli blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. Budgettet følges i store træk. JP sørger for, at der sker fakturering af en række indtægtsposter. Herudover var der ingen kommentarer til periodebalancen.
 • IT system
  • Det besluttedes, at der indkøbes et system hos BEAS. Systemet er integreret med det nuværende betalingssystem. Systemet skal være i drift inden udsendelse af pladslejen for 2019.

Havnens bygninger og areal

 • Renovering af bro B, herunder mastekran
  • Det besluttedes, at renoveringen igangsættes indenfor et budget på kr. 550.000. Beslutningen blev truffet efter en vurdering og sammenligning af indhentede tilbud, hvoraf Vesta Fjord blev foretrukket. Byggestart forventes at være primo november med en samlet udførelsestid på ca. 2 måneder.

Leje af klubhus

 • Behandles under pkt. d. nedenfor.

Klubbens lejepriser for faste pladser 

 • Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen fremover at tilbyde bådeklubben tre pladser til en leje, der modsvarer den leje, som havnens andelshavere betaler. Hvis bådeklubben ønsker flere pladser, og disse kan tilbydes, vil prisen være som for havnens pladslejere.

Lejekontrakt med Bådeklubben

 1. Et fra bådeklubben umiddelbart inden bestyrelsesmødet fremsendt kontraktudkast blev gennemgået . KB blev bemyndiget til at vende tilbage til bådeklubben og forelægge resultatet af bestyrelsens behandling .

Drift af bedding 2018

 • JP retter henvendelse til Codan for at få en teknisk gennemgang af beddingen med henblik på en udvidelse af forsikringsdækningen.

Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder

 • JR foretager indsendelse af materiale til relevante myndigheder. JR kommer herudover med oplæg til opslag af ordensreglement (ekstrakt af havnereglement).

Projekt sauna

 • JP oplyste, at han ikke havde modtaget yderligere vedrørende sagen.

Forhold vedrørende anparter

 • Overdragelser
  • Intet nyt.

Bordet rundt

 • Alt var behandlet under de enkelte dagsordenspunkter.

Eventuelt

 • Intet til behandling.

Dato for næste bestyrelsesmøde

 • Næste møde er 20. september kl. 19.00.For resten af året er aftalt følgende mødedatoer: 31. oktober og 12. december.

Mødet afsluttedes ca. kl. 21.30.

Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere