Referat 20/8-2

 

Mødet blev afholdt i klubhuset med følgende deltagere indkaldt:

Bestyrelsen:                              

Johannes Prahl (JP), Deltog

Søren Johansen (SJ), Deltog

Brian Iversen Jensen (BIJ), Deltog

Stefan Vindeløv (SV). Deltog

Allan Buch (AB). Deltog ikke.

Bestyrelsessuppleant:             

Claus Qvitzau (CQ). Deltog ikke.

Havnefoged:                              

Villy Kragh Kyndesen (VKK), Deltog


Før bestyrelsesmødet havde bestyrelsen møde med repræsentanter fra Strib Bådeklub (Christian Simonsen (Formand), Henrik Wolter, Toke Köhler, Bo Kiel Jespersen, Kenn Larsen (Kasserer) med flg. talepunkter:

 • Klubbens renoveringsplaner for klubhuset
  • Klubben fremlage et godt og gennemarbejdet renoveringsforlag for huset. Havnen havde ingen indvendinger. Havnen ønskede et budget hvilke kasseren for klubben vil fremsende. Brian og Søren fra havnen indgår i klubbens renoveringsudvalg som repræsentanter for havnen.
 • Ny indkørsel. Havnen arbejder med på sigt at få flyttet indkørslen til havneområdet. Klubben blev spurgt om de evt. kunne hjælpe økonomisk. De vender tilbage.  
 • Der var bred enighed om et tættere samarbejde mellem havnen og klubben. Det aftaltes at der skal være to årlige samarbejdsmøder og havnen indkalder til det første i løbet af efteråret.
 • Der har åbenbart været en aftale med klubben om at de indkøber 3 borde/bænke sæt. Klubben var lidt uforstående over for dette, men ville meget gerne kigge ind til det og tager det med på deres næste bestyrelsesmøde

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt og underskrevet.
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Lille stigning i antal af Autocamper og Gæstesejlere, stor stigning i optagning af både på beddingen og stigning i brug af jollerampen i forhold til samme perioden sidste år. 1/5-17/8.
  2. Middelfart kommune udfører skærpet rottebekæmpelse på havnen.
  3. Affalds udfordring. Vores affaldsbeholdere bliver fyldt med alt muligt skrammel som ikke hører hjemme i den slags beholdere. Problemet er størst i Nordhavnen. Forskellige tiltag overvejes for at begrænse dette uvæsen.
 4. Økonomi og drift. Ser fornuftig ud – vi følger budgettet.
 5. Likviditet. God.
 6. Forberedelse af generalforsamlingen. Generalforsamling i forsamlingshuset d. 7/9-20 kl. 19. Johannes undersøger mulige kandidater til referent og dirigent rollen. Stefan & Søren passer indgang. Søren undersøger forskellige muligheder for lyd og projektor. Pga. CV-19 er der kun adgang for Andelshaver. Ingen adgang for pårørende.
 7. Havnens bygninger og areal
  1. Det blev besluttet at forny/renovere Bro C, med tilhørende glacis og hammer, i løbet af vinteren. Det skal undersøges om en spuns med opfyldning og beton er et muligt alternativ. Herved er der bl.a. mulighed for anlæg af fiskehuse på sigt. Johannes og Stefan står for projektet.
  2. Projekt ”Flytning af indkørsel” afventer kommunen.
  3. Der skal skiftets et antal anoder i Nordhavnen. Udgiften deles ligeligt med Grundejerforeningen. Havnens andel: 45.000,- kr. Arbejdet pågår i Nov/Dec.
 8. Forhold vedrørende anparter. IAB
 9. Bordet rundt
  1. Der bliver brugt meget el på havnen og forbruget er uforholdsmæssigt stort om vinteren. Forskellige tiltag overvejes/vurderes for at nedbringe udgifterne til strøm, bl.a. tvungen brug af målere, lukning for strøm i visse perioder, standere med målere o.a.
  2. Blå Flag overvejes kraftigt. Dels skal vi selv bære udgiften og dels er det for bøvlet og tidskrævende at søge. Ingen hjælp at hente i kommunen på trods af lovning om det modsatte.
  3. Der vil blive udsendt en folder om de nye miljøregler for afrensning og bundmaling af både.

     10. Eventuelt. IAB

     11.  Dato for næste bestyrelsesmøde: 14/9-20. kl 1900 i klubhuset.

 

Søren

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere