Referat 20/6 2018

Den 20. juni 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.
Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV) og Knud Beer (KB).
Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC)
Der var afbud fra Jørgen Rasch (JR).
Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
a. Retningslinjer for ophængning af referat
3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
b. Opfølgning sikkerhed
4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance med forklaring på afvigelser
b. Orientering om renovering af bro B (mastekran)
c. Eventuelt nyt IT system
d. Persondataforordningen
5. Havnens bygninger og areal
a. Lejekontrakt med Bådeklubben
b. Drift af bedding 2018
c. Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder
6. Forhold vedrørende anparter
a. Overdragelser
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra mødet den 31. maj 2018 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

a. Retningslinjer for ophængning af referat
Indtil nu har et af bestyrelsesformanden godkendt referat været tilgængeligt i ophængsskabet kort tid efter hvert bestyrelsesmøde, uanset at det først blev endeligt godkendt på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen besluttede, at den hidtidige praksis fortsætter.

ad 3. Orientering fra havnefogeden

a. Generel drift
• Der havde været en arbejdsdag, og at der var behov for en yderligere.
• Spejderne afholder Skt. Hans bål.

b. Opfølgning sikkerhed
• Redningsstigerne er indkøbt og udskiftes i de kommende dage.
• KB oplyste, at instruks og vedligeholdelsesplan for mastekranen er under udarbejdelse.

ad 4. Økonomi og drift

a. Gennemgang af seneste periodebalance
En balance primo juni blev gennemgået. Bestyrelsen konkluderede, at indtægterne er en smule større end det budgetterede, og udgifterne er på niveau med det budgetterede.
Herudover var der ingen kommentarer til periodebalancen.

b. Orientering om renovering af bro B (mastekran)
JP orienterede om processen. Der er modtaget ét tilbud, og der forventes modtaget et yderligere. JP arbejder videre med opgaven. Når der foreligger et sammenligneligt grundlag, vil bestyrelsen blive orienteret med henblik på afholdelse af et ekstraordinært møde med henblik på endelig beslutning.

c. IT system
JP og LMC arbejder videre med opgaven.

d. Persondataforordningen
De af JR udsendte retningslinjer for havnens håndtering af persondata blev vedtaget og underskrevet. Implementeringen sker successivt i løbet af sommeren og efteråret.

ad 5. Havnens bygninger og areal

a. Lejekontrakt med Bådeklubben
KB refererede fra mødet med Bådeklubben. JP blev bemyndiget til at vende tilbage med bestyrelsens indstilling til resultatet af forhandlingerne.

b. Drift af bedding 2018
Reparation af spil afstemmes med JP. Sagen blev herefter udsat til næste møde.

c. Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder
Udsat til næste møde.

ad 6. Forhold vedrørende anparter

a. Overdragelser
Intet nyt.

ad 7. Bordet rundt

• LMC oplyste, at han afholder ferie i uge 27. Uffe afløser på havnen i den pågældende uge. Der er sørget for rengøring af toiletter.

ad 8. Eventuelt

Mulighederne for at flytte havneautomaten udenfor klubhuset bliver undersøgt.

ad 9. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er 29. august kl. 19.00.

For resten af året er aftalt følgende mødedatoer: 20. september, 31. oktober og 12. december.
Mødet afsluttedes ca. kl. 21.00.
Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere