Referat 19-2-2020

Den 19. februar 2020 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.
Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV) og Knud Beer (KB).  Der var afbud fra Brian Iversen Jensen (BIJ).
Herudover mødte havnefoged Villy Kyndesen (VK).

Under mødet blev den forud for mødet udsendte dagsorden tilrettet således:
– Godkendelse af dagsorden
– Godkendelse og underskrift af referatet fra seneste bestyrelsesmøde
– Orientering fra havnefogeden
– Generel drift
– Økonomi og drift
– Årsregnskab for 2019 – gennemgang ved revisor og efterfølgende godkendelse.
– Evt. gennemgang af seneste periodebalance
– Likviditet
– IT-system – status
– Oplysningsskema
– Endelig vedtagelse af budget 2020 – herunder investeringsrammer
– Forberedelse af generalforsamling
– Havnens bygninger og areal
– Investerings- og vedligeholdelsesplan
– Ansøgning til kommunen vedr. ny udkørsel
– Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
– Godkendelse af havnereglement
– Forhold vedrørende anparter
– Bordet rundt
– Eventuelt
 -Dato for næste bestyrelsesmøde
 

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referaterne fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2020 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Orientering fra havnefogeden
VK beklagede, at der ikke havde meldt sig frivillige til arbejdsdagen den 13. marts, hvor der skal arbejdes med tømrerarbejdet i forbindelse  med renoveringen af broen i det nordlige bassin.
Der udsendes en fornyet invitation, men arbejdet haster meget, hvis renoveringen skal gennemføres inden sæsonstart. Der er allerede indkøbt materialer.
Udover en generel orientering var der herudover intet specielt at bemærke.
Økonomi og drift
Årsregnskab for 2019

Statsautoriseret revisor Jan Christiansen fra revisionsfirmaet Kreston gennemgik udkastet til årsrapport og besvarede bestyrelsens spørgsmål. Herefter godkendte og underskrev bestyrelsen regnskabet og indstillede det til vedtagelse på generalforsamlingen. Revisionsprotokollatet blev ligeledes gennemgået og underskrevet. Årets resultat udgør kr. 93.414, hvilket er en forbedring i forhold til det budgetterede resultat på kr. 36.000. Egenkapitalen udgør kr. 3.228.104.
Gennemgang af seneste periodebalance
Periodebalancen for januar 2020 blev gennemgået og afvigelser drøftet og forklaret.
Likviditet
Der er p.t. et indestående på ca. t. kr. 560.
IT-system – cloud-løsning
Ny hjemmeside er sat i drift.  Til næste møde udarbejder JP forslag til mappestruktur til arkivering af havnens dokumenter. VK opretter forinden en arkiv-konto på Microsoft OneDrive.
Oplysningsskema
Alle nødvendige skemaer foreligger på nuværende tidspunkt.
Endelig vedtagelse af budget 2020
Budgettet udvisende et overskud på t. kr. 69 og en investeringsramme på t. kr. 500 blev vedtaget af bestyrelsen til præsentation på generalforsamlingen.
Forberedelse af generalforsamling
Dagsordenens enkelte punkter blev behandlet, og bestyrelsen besluttede den endelige indkaldelses indhold. KB sammenfatter indkaldelsen og fremsender den til JP til endelig godkendelse sammen med øvrige bilag til udsendelse. Udsendelse foretages af VK.
Havnens bygninger og areal
Investerings- og vedligeholdelsesplan
Der arbejdes med indhentelse af alternative overslagspriser vedrørende kommende vedligeholdelsesarbejder.
Ansøgning til kommunen vedr. ny indkørsel
Der forhandles stadig med kommunen.
Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
Der arbejdes med overslagspriser vedrørende nødvendige reparationer.
Godkendelse af havnereglement
Sagen er i proces hos myndighederne.
Forhold vedrørende anparter
Intet til behandling

Bordet rundt
Intet til behandling.
Eventuelt
Intet til behandling.
Dato for næste møde
Bestyrelsen afholder et konstituerende møde i forbindelse med generalforsamlingen den 26. marts 2020.
Dato for næste ordinære møde er 16. april kl. 19.00.

Mødet afsluttedes ca. kl. 21.30.

Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere