Referat 19/02 2018

Mandag den 19. februar 2018 kl. 19.00 til 21:30 afholdt bestyrelsen ordinært møde i klubhuset.

I mødet deltog:

Bestyrelsen:                         Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Jørgen Rasch (JR) og Allan Buch (AB)

Fraværnede:                        Knud Beer (KB)

Bestyrelsessuppleanterne                          Mads Bjerregaard (MB) og Claus Quitzau (CQ) var fraværende

Havnefoged:                                                     Lars Møller Christensen (LMC) (til stede ved pkt. 1 til 6)

Revisor:                                  Jan Kristiansen (ved behandling af pkt.4 a.)

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde

Referat forelå ikke

Orientering fra havnefogeden

Der er 25 ledige pladser og LMC behandler 13 forespørgsler om plads i havnen samt en forespørgsel om leje med beboelsesret for en båd på 14,55 X4,30 m. Bestyrelsen beslutter om leje med beboelsesret kan imødekommes efter at forslag til betingelser er rundsendt.

Brosjak til færdiggørelse af sydbroen er stort set på plads.

En forespørgsel om en båd kan henstå på land sommeren 2018 plus vinteren 2018/19 imødekommes. Betaling i henhold til takstbladet.

Økonomi og drift

Gennemgang af seneste periodebalance

Revisor fremlagde udkast til Årsrapport og Revisionsprotokollat og gennemgik de enkelte poster.  Årsrapporten og protokollat blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Orientering om renoveringsarbejder, herunder drøftelse vedrørende grillplads

Renovering af bro i sydhavn – yderligere arbejde er planlagt med færdiggørelse senest 1.april. LMC + SJ står for gennemførelsen

Renovering af bro B (mastekran) – Vi planlægger fornyelse vinteren 2018 med delvis brug af eksisterende materialer fra den gamle sydbro.

Udslagsanlæg Black Water

Endelig placering m.v. afventer fastlæggelse af ny indkørsel til havnen. AB har mundtligt drøftet muligheder med Middelfart kommune og afventer udspil fra kommunen.

Sejlerens Marina Guide

Afventer rapport fra KB.

Vedligeholdelse af sti ved nordhavn

Afventer udspil fra grundejerforeningen.

Planlægning af den ordinære generalforsamling 14.3.2018

Bestyrelsen besluttede at søge en ekstern dirigent – AB spørger advokat Jens Brusgaard – JP spørger KB og suppleanter om de genopstiller. JP og AB er villige til at modtage genvalg.

JR udarbejder indkaldelse med bilag – fra regnskabet udsendes kun Resultatopgørelse, Balance og Noter.

Årsregnskab 2017

Se pkt. a

Budget 2018

JP, KB og LMU udarbejder forslag der fremsendes inden næste møde.

Havnens bygninger og areal

Lejekontrakt med Bådeklubben

Det tilrettede forslag er sendt til klubben og vi afventer en reaktion.

Forespørgsler vedr. anvendelse af Smedjen

Afventer reaktion fra investorgruppen.

 

Forhold vedrørende anparter

Intet

Bordet rundt 

Intet

Eventuelt

Intet

Dato for næste bestyrelsesmøde 

Afholdes med dirigenten – JP finder en dato hvor flest mulige kan deltage – 1, 5 eller 7 marts.

 

 

Referent JR

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere