Referat 19/08 2019

Den 19. august 2019 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i formandens båd på plads 148.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Brian
Iversen Jensen (BIJ) og Knud Beer (KB).
Herudover mødte havnefoged Villy Kyndesen (VK).

Den forud for mødet udsendte dagsorden blev undermødet tilrettet således:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
b. Likviditet, herunder tilgodehavender og rykkerprocedure
c. IT-system – cloud-løsning
d. Tilbud vedr. el-system
e. Sejlerens Marina Guide
5. Havnens bygninger og areal
a. Ansøgning til kommunen vedr. ny udkørsel
b. Vandinstallation i baderum
6. Forhold vedrørende anparter
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra mødet den 13. juni 2019 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.
ad 3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
 Havnen har været godt besøgt i løbet af sommeren
 Der er interesse for erhvervelse af andelsbeviser
 Der er installeret LED-belysning i baderum
 Den generelle oprydning på havnens områder er fortsat.
Herudover var der intet at specielt bemærke.

ad 4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
JP gennemgik periodebalance pr. 31. juli 2019 balancen og forklarede de væsentligste
afvigelser i forhold til budgettet. De er primært i positiv retning.
b. Likviditet
Der er p.t. et indestående på ca. t. kr. 410.
Tidligere restancer er nu alle indgået.
Fremtidig fordeling af pladser og opkrævning af pladsleje vil foregå som tidligere besluttet:
 Ny oplysningsseddel ajourføres af BIJ og udsendes 1. november med svarfrist til 1.
     december.
 Faste pladser fordeles på baggrund heraf.
 Regninger på faste pladser udsendes omkring nytår med betalingsfrist 1. februar.
 Faste pladser fordeles på baggrund af betalte regninger fra den 15. februar.
Bestyrelsen drøftede indførelse af SMS-advisering i forbindelse med udsendelse af regninger
pr. email. Mulighederne undersøges.
c. IT-system – cloud-løsning
SJ indhenter tilbud på overførsel af den nuværende hjemmeside til en alternativ leverandør,
således at den løbende opdatering og vedligeholdelse er fremtidssikret.
d. Tilbud vedr. el-system
Der er fremkommet et tilbud på indførelse af el-standere som en del af et betalingssystem.
Bestyrelsen konkluderede, at projektet for nuværende var for bekosteligt i forhold til den
forventede indtjening og besparelse.
Systemet kan eventuelt indføres etapevis senere i forbindelse med udskiftning eller
udvidelse.
Som en konsekvens af beslutningen blev havnefogeden pålagt at indskærpe overholdelsen
af havnens reglement vedrørende el-tilslutning af både.
e. Sejlerens Marina Guide
Da sejlerne primært søger deres informationer andetsteds, besluttede bestyrelsen
besluttede at fastholde beslutningen om ikke at annoncere i guiden.
Det aftaltes, at bestyrelsens medlemmer til næste møde foretager en undersøgelse af
havnens synlighed på forskellige medier med henblik på en samlet registrering af, hvor
havnen og dens faciliteter er omtalt/beskrevet.

ad 5. Havnens bygninger og areal
a. Ansøgning til kommunen vedr. ny indkørsel
JP og KB aflagde referat fra formiddagens møde med kommunen. Der er en positiv indstilling
hos administrationen til at ændre forholdene, og kommunen har lovet at vende tilbage
vedrørende økonomi og andre betingelser.
b. Vandinstallation i baderum
På baggrund af beslutning om ikke at ændre el-systemet i standerne var der en drøftelse om
installationen i baderummene. Den ændres eventelt til vinter.

ad 6. Forhold vedrørende anparter
Bestyrelsen godkendte overdragelse af anpart nr. 90 fra Jørgen Lund til Uffe Lomholt.
ad 7. Bordet rundt
SJ foreslog, at der udarbejdes en investerings- og vedligeholdelsesplan, og at et udkast skal
foreligge til næste bestyrelsesmøde.
Herudover blev forskellige forhold drøftet, uden at der blev truffet nogen beslutning.
ad 8. Eventuelt
Intet til behandling.
ad 9. Dato for næste møde
Næste møde er onsdag den 11. september 2019 kl. 19.00.
Mødet afsluttedes ca. kl. 21.30.
Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere