Referat 17/01-23

 

Bestyrelsesmøde 17. januar 2023

 

Deltagere: Martin Vasarhelyi ( MV ), Villy Kynde (VK), Christian Adelhardt (CA), Mads M Hansen (MMH) Brian Iversen Jensen (BIJ), Jesper Bagge (Suppleant)

Gæst: Susanne Halkiær Madsen (bogholder) 

Afbud: Suppleant Alan Buch (fraværende) og Claes Grove (afbud) 

 

Ændringer udenfor dagsordenen:

I Claes Groves fravær justeres mødets dagsorden, da en del af Claes punkter var væsentlige for mødets gennemførsel. 

Det besluttes at hvis Claes pludselig forventes fraværende i en længere periode, indsættes vores suppleant; Jesper Bagge som ansvarlig for at gennemgå havnens økonomi. 

I respekt for vores gæst Susanne’s tid, starter dagens møde med en gennemgang af havnens økonomi. Bestyrelsen tager gennemgangen til efterretning og indstiller til at regnskabet nu sendes til Havnens revisor. 

Inden næste møde vil de økonomiansvarlige i bestyrelsen komme med et udkast til budgettet for 2023. Det forventes allerede nu at det vil være svært at opretholde de tidligere års indtægt. 

 

Punkter til dagsordenen

 • Godkendelse af referat 

Referatet fra 7. november 2022 godkendes og underskrives. 

Fremadrettet vil processen for pre-godkendelse af referatet, fungere ved at mødereferatet deles, hvorefter bestyrelsens medlemmer har 5 dage til at komme med kommentare, herefter kan referatet deles via fysisk ophæng og hjemmesiden. 

 • Havnefogedens beretning (VK)

Der bygges fortsat på broer mm. der mangler endnu en smule. 

Vi har haft problemer med vores miljøstation, da en gammel metal tønde næsten har været gennemtæret. 

Der er behov for sortering i: Spildolie, Kølervæske, Bilgewater(Alle former for blandinger) Vi kan ikke aflevere blandede vædsker.

Det er pt. vanskeligt for bestyrelsen at vurdere hvor stort bruger behovet for at kunne benytte miljø skuret er, og da omkostningen for at etablere nyt og lovgivningsmæssigt korrekt sorterings system er stor, besluttes det at skuret aflåses, med notits om at brugere selv skal aflevere miljøaffald på middelfart genbrugsstation. I særtilfælde kan havnefoged kontaktes for aflevering af miljøfarligt affald.

Toiletdør er blevet skiftet ved gæstetoiletterne. 

Regnskabet blev gennemgået sammen med Susanne, vi ligger meget tæt op af det budgetterede, der mangler enkelte justeringer af konti.

Ang. bådpladser for 2023 er der pt. 23 ledige pladser, Villy vurdere at der kommer enkelte til, men vi bør vurdere at indtægterne herfra sandsynligvis er faldende. 

Sikkerhavn er ved at blive opdateret ved hjælp af Per Stub 

Der er pt. målere på alle vinterlæggere i havn, som indtil 1.1.2023 afregnes til 3,25kr pr. kWh, efter 1.1.2023 afregnes 5kr pr kWh. Priser opdateres på hjemmesiden Christian Adelhardt

Fakturaer er udsendt til alle, dog skal vi have rettet emailadressen til havnens nye mail, samt telefonnummer da dette er til Johannes(tidligere formand) Villy følger op på dette Strib Havn

 • Fastsættelse af dato for næste generalforsamling
 1. Marts fastsættes som generalforsamlingsdato for 2023. (Backup dato 28. Februar) 
 • Begyndelse til dagsorden

Der lægges op til at vi anvender den i vedtægterne bestemte dagsorden. 

 • Arbejds og opgavefordeling, før under og efter
 • Vigtigste punkter
 • Formandens beretning (MV)
 • Havnefogedens beretning (VK)
 • Økonomi & budget (CG evt. udskiftet af JB)
 • Havnens fremtid (3 modeller eller kun en?)
 • Andre havne success og historier

Eksempler fra andre havne 

 • 2023 planer (aktiviteter: havnens dag, vild med vand, GUF)
 • Valg til bestyrelsen

 • Opfølgning på Nordhavnsprojektet (MMH)

MMH, MV og VK har afholdt endnu et møde med grundejerforeningen. Havnens oplæg til projektet til ny beklædning med “københavnerspuns” er endnu ikke blevet fremlagt medlemmer af grundejerforeningen. 

Havnens indstilling er at vi ønsker “københavnerspuns” projektet på trods af at dette ikke er den billigste. Fordelene er flere, dels udseende, men også muligheden for at opdele havne renovationen i flere små dele uden betydelige meromkostninger

Mads Metelmann Hansen vil fortsætte dialogen med grundejerforeningen, og der er aftalt nyt møde med grundejerforening d. 13. April, efter begge foreninger har afholdt årets generalforsamlinger. 

 • Regler for havnen, herunder brev fra Trafikstyrelsen
 • Fælles gennemgang af brevet og forslag (MV)

Input fra bestyrelsen: 

 • E-mail adressen skal opdateres

Ellers har bestyrelsen gennemgået trafikstyrelsens henvendelse. og indstiller til godkendelse

 • Kontakt til Middelfart kommune (CA)
  Intet nyt fra CA.


 • Gennemgang af regnskab (CG)

Se ændringer udenfor dagsorden øverst.

 • El priser og evt. lukning af strøm for vinteren (CA)

Se punkt under havnefogdens beretning. 

 • Venteliste – status

1 har spurgt på at komme på venteliste til de brugere som ønsker en særlig plads som på gældende tidspunkt ikke er ledig: 

Dette koster 600 kr som betales via. mobilepay. Dette beløb refunderes ikke. Christian Adelhardt hjælper Villy ved behov. 

 • Miljøtiltag og projekt

Se havnefogedens beretning. 

 • Vinterpladser

Ikke behandlet. 

 • Øvrige

Det besluttes at Mads og Mads som tidligere har tilbudt at dykke og filme mod en mindre betaling (2-5.000kr) sættes i scene hurtigst muligt. Brian Jensen sætter dette i gang så snart dykkerne mener at forholdene er gunstige. Begge sider af nordmole og begge sider af sydmole. 

Vi ønsker at brande os via en notits i “Sejlerens” Mads Metelmann Hansen tager affære. 

      

Referent: Christian Adelhardt 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere