Referat 15/4-21

Strib Bådehavn A.m.b.A

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 15 april kl. 19.00
Mødet afholdt som online møde.

Bestyrelsen: Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Brian Iversen Jensen (BIJ), Stefan

Vindeløv (SV) og Martin Vasarhelyi ( MV )

Havnefoged: Villy Kragh Kyndesen (VKK)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: Blev godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra sidste bestyrelsesmøde: Udsættes til næste fysiske
møde.

3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
                i. Arbejdet på stien til nordhavnen (stenmel) er ikke lavet tilfredsstillende, JP er i
                   dialog med Sv. Aage
               ii. Efter møde mellem VK og JP samt Morten Andersen er der blevet etableret
                    mulighed for opstart af optimist

4. Økonomi og drift
              a. Gennemgang af seneste periodebalance, spørgsmål til entreprenør i forhold til timeantal
                  der er brugt på bro C
                  Renoveringen blev dyrere end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes forstøbning ved
                  hammeren samt omlægning af el. kabler
              b. Det blev besluttet at der åbnes en kassekredit på 150.000 kr for at dække over et eventuelt
                   gab mellem de kommende indtægter og de nuværende udgifter.
              c. Debitor liste: Blev gennemgået. Der udsendes anbefalet brev til udvalgte.

5. Likviditet ( henvendelse til bank )

6. Orientering vedr. renovering af klubhus
               a. Tidsplan, det forventes at vinduerne isættes i løbet af 2 uger
               b. Nøgleplan, der skal findes en løsning med elektroniske nøgler (tags eller lignende)
               c. Foldedør, der er pt fra Strib Bådeklub ikke planer om at gøre dette til en prioritet, Strib
                   Havn gør i den forbindelse gældende at der SKAL være mulighed for at dele rummet i to iht.
                   Kontrakten og af hensyn til både sejlere, bridgespillere og andre bruger
              d. Rengøring af toiletter: der rengøres på toiletterne i weekenden 17/18 april

7. Samarbejdet med klubben
                 a. Strib bådeklub kontakts med henblik på et fysisk møde mellem de to bestyrelser for at få
                     reetableret et egentligt samarbejde

8. Havnens bygninger og areal
                 a. Investerings- og vedligeholdelsesplan. Der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for de
                     kommende år. Planen skal være klar til generalforsamlingen i september.
                  b. Ny udkørsel: Afventer
                  c. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret.

                           i. Vi har modtaget en klage i forbindelse med den store motorbåd der ligger i
                               Nordhavnen. Der sendes et svar til klageren.

                   d. Ishus: Vi har fået en henvendelse, men personen bag ønsker kun at bruge en mobil iskiosk
                       og kun i et meget begrænset omfang i løbet af sommeren
                   e. Vi besluttede at lave et nyt opslag via Facebook for at se om andre var interesserede

9. Forhold vedrørende anparter:
                   a. Der er indgået en ny aftale
                   b. Der er fortsat to anparter til salg

10. Bordet rundt: Iab.

11. Eventuelt: Iab.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde 10. maj 2021

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere