Referat 13/09 2017

Strib Bådehavn A.m.b.A.
Referat af bestyrelsesmøde
Side 1
Den 13. september 2017 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.
Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Allan Buch (AB), Jørgen Rasch
(JR) og Knud Beer (KB). Suppleanterne var ikke til stede.
Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC)
Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra havnefogeden
4. Økonomi og drift
      a. Gennemgang af seneste periodebalance
      b. Status vedrørende udlejning af pladser
      c. Bro i sydhavn
      d. Vedligeholdelse af aktiver fælles med grundejerforeningen
      e. Referater på hjemmeside
5. Havnens bygninger og areal
     a. Oplæg fra Bådeklubben vedr. lejeforhold
     b. Forespørgsel om anvendelse af klubhus
     c. Sauna/bad
6. Forhold vedrørende anparter
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
9. Dato for næste bestyrelsesmøde
ad 1. Godkendelse af dagsorden
      Dagsordenen blev godkendt.
ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
     JR ønskede følgende forbehold tilføjet referatet fra mødet den 16. august 2016 under              behandlingen af pkt. 6:
    ”JR gjorde gældende at udlejning af klubhuset til restauration krævede vedtægtsændring eller
    kvalificeret beslutning af en generalforsamling .”
    Referatet fra mødet blev med denne bemærkning herefter godkendt og underskrevet.
ad 3. Orientering fra havnefogeden
    LMC orienterede om følgende:
    · Bådeklubben har anmodet om tilladelse til flagning med sponsorflag. Bestyrelsen besluttede,  at der gives tilladelse til sponsorflag på klubbådene . Tilladelsen er givet til flag af den nuværende
     størrelse og med klubbådenes nuværende havneplads.
     · Fordeling af landpladser er i gang.
     AB refererede, at han havde modtaget flere tilkendegivelser om tilfredshed med  havnefogedens arbejde.
ad 4. Økonomi og drift
     a. Gennemgang af seneste periodebalance
     Indtægterne ser ud til at passe med det budgetterede på årsbasis.
     Indtægter fra autocampere udgør en stigende indtægtskilde, og der skal indhentes tilbud
     på udslagsanlæg til black-water.
     b. Status vedrørende udlejning af pladser
     Der er nu kun 6 ledige pladser.
     c. Bro i Sydhavn
     Reparationen forventes igangsat omkring 1. november. Alle bådejere skal til den tid have
     rømmet broen for såvel både som fortøjninger.
     Brugbart træ skal genanvendes til reparation af midterbroen.
     JP sørger for, at der er præcist aftalegrundlag med entreprenør.
     d. Vedligeholdelse af aktiver fælles med grundejerforeningen
     JP oplyste, at betaling fra grundejerforeningen nu er på vej.
     e. Ajourføring af hjemmeside
     SJ oplyste, at referat af seneste møde kan læses på havnens hjemmeside.
ad 5. Havnens bygninger og areal
     a. Oplæg fra Bådeklubben vedr. lejeforhold
     Bådeklubben har meddelt, at den ikke kan acceptere et af havnen fremsendt oplæg til ny
      lejekontrakt fra 1. januar 2019. Blandt andet på baggrund af den lange horisont besluttede
      bestyrelsen at overveje mulighederne på et senere møde, idet man er indstillet på at finde en
      løsning, der tilgodeser såvel havnens som bådeklubbens behov.
     b. Forespørgsel om anvendelse af klubhuset
     Bådeklubben har meddelt, at den ikke er interesseret i en løsning om en alternativ
     anvendelse af det nuværende klubhus.
      c. Sauna/bad
      JP oplyste, at han ikke havde hørt nyt siden sidste møde.
ad 6. Forhold vedrørende anparter
      Bestyrelsen godkendte overdragelse af anpart nr. 33 til Mads M. Hansen.
ad 7. Bordet rundt
     · JP fortalte om et avanceret system for afregning af elforbrug. Han arbejder videre med    henblik på indhentning af priser.
     · SJ orienterede om, at der var arbejdsdag med ”vinterlukning” af havnen den 2. december.    Der udsendes invitation/indkaldelse
ad 8. Eventuelt
     Intet at referere.
ad 9. Dato for næste bestyrelsesmøde
     Næste møde blev aftalt til den 11. oktober kl. 19.00, i overensstemmelse med det tidligere
     aftalte.
      Det drøftedes at aflyse mødet, hvis der ikke er noget, der ikke kan vente til december-mødet.
 
Mødet afsluttedes ca. kl. 20.30.
Referent: Knud Beer

 

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere