Referat 13/4

Bestyrelsesmøde i Strib Havn 13/4

Referat 

Tilstede:

Martin Vasarhelyi (MV), Mads M. Hansen (MMH), Jørgen Rash (JR), Henrik Johansen (HJ), Tue Johansson (TJ), 

Suppleant; Niels Madsen (NM)

Havnefoged: Villy Kyndesen (VK) (del af mødet)

Fraværende:

Referant: MMH

 

Dagsorden:

 1. Konstituering 5 min
 2. Havnefogedens opgaver og projekter i 2022 og 2023 35 min
 3. Tidligere bestyrelses arbejdsform 20 min
 4. Forretningsorden og opgavefordeling (D,B) 30 min.
 5. Fildeling, chat og mails 20 minutter
 6. Kommunikation til anpartshavere, bank og FLID 10 minutter
 7. Evt.

Pkt 1 

Jvf referat af generalforsamlingen 29/3-23, blev 3 nye medlemmer og 2 suppleanter valgt til bestyrelsen. I mellemtiden har det ene medlem dog valgt at trække sit kandidatur, hvorfor den ene suppleant er trådt ind som medlem af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig med

Formand: Martin Vasarhelyi (MV)

Næst. Formand: Mads M. Hansen (MMH)

Medlem: Henrik Johansen (HJ)

Medlem: Tue Johansson (TJ)

Suppleant: Niels Madsen (NM)

Pkt 2:

 • VK fortæller at han dd har mangler at have udlejet 5 pladser. 
 • VK har skiftet dørplader på udvendige døre i gæstebade, ligeledes er der opsat nye spejler og lavet rustfrie hjørne og kantlister.
 • Bygningen med badefaciliteter trænger til renovering. Der er ikke udarbejdet budget for denne.
 • 14/4 afholder VK møde med kommunen om ny affaldsstation bag gæstefaciliteter.
 • Der etableres nyt stativ i bukkegården, til placering af stativer, så de ikke længere står opad hegnet.
 • På arbejdsdag jvf mail udsendt dd af havnefogeden, bliver der fælles sat stativer op og der ryddes op i “Bukkegården”.
 • Der kommer nye skilte til autocamper pladser. 7 pladser.
 • Der bliver ned mod vinterarealet spærret af, jvf kommunens skrivelse, således der ikke kan færdes med køretøjer.
 • Der vil blive etableret hastighedsdæmpning langs parkeringspladsen, for at dæmpe farten på pladsen
 • Der skal etableres “krabbebro” på vestsiden af mastebroen, bro B.

 

Der bliver spurgt ind til havnefogedens funktioner, udover vedlighold. 

Rengøring af gæstefaciliteter. 

Kontrol af gæstesejlere/havn morgen og aften. 

Kørsel med bedding. 

Administrativt arbejde; Udsende af faktura for pladsleje. 

Aflæsning af målere hver måned, fører regnskab.

Anvisning af pladser i havnen og på land.

 

Pkt 3:

Der snakkes om hvordan den forrige bestyrelse har arbejdet.

1 stemme pr. mand, på nær suppleant.

Der sættes lid til at medlemmer er forberedte til bestyrelsesmøderne, jvf det der er sendt ud.

 

Pkt 4

Opgave fordeling i den nye bestyrelse;

Medlemmer i bestyrelsen påtager sig hver især opgaver, som de håndterer mellem møderne.

 • Styring af anparter: JR
 • Håndtering af online dokumenter: MH
 • Praktisk vedligehold i samarbejde med havnefoged: MH
 • Økonomi: HJ
 • Forretningsorden; JR udarbejder liste over de spørgsmål der skal afklares inden en ny forretningsorden kan besluttes. Udkast udarbejdes via on-line juridisk konsultation -anslået udgift kr. 1.000 ex moms. Indtil en ny forretningsorden er vedtaget følger bestyrelsen den tidligere vedtagne.

 

Pkt 5

Den nye bestyrelse præsenteres for dokument deling på google drev og hvordan dokumenter deles osv.

 

Pkt 6

Der skal arbejdes videre på kommunikations plan for kommunikation ud til brugere af havnen, gæstesejlere, autocampere, andelshavere og lejere.

Formanden orienterer vanskeligheder med adgang til Virk, MitId erhverv osv.

Forretningsorden bliver lagt op på drevet.

 

Pkt 7

HJ har haft kontakt til FLID vedr kontaktløs betaling af havnepenge. FLID vender tilbage, når de har svar fra berørte myndigheder.

På et kommende møde tages diskussion om vedligeholdelsesplan.

JR har haft kontakt til FLIDs juridiske rådgiver om generalforsamlingens pålæg om renovering af Sydmolen, Der er debat omkring finansiering af vedligehold/renovering af havnen.

På næstkommende møde skal der snakkes om havnens udvikling i lyset af den tilstandsrapport., som er bestilt og betalt af Middelfart kommune

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. maj 2023 kl 19.00

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere