Referat 12/12 2018

Den 12. december 2018 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.

Mødet foregik i klubhuset.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Jørgen Rasch (JR) og Knud Beer (KB).  

Herudover mødte havnefoged Lars Møller Christensen (LMC).

De forud for mødet udsendte dagsorden blev tilrettet således:

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
 3. Orientering fra havnefogeden
  1. Generel drift
 4. Økonomi og drift
  1. Gennemgang af seneste periodebalance med forklaring på afvigelser
  2. Udskiftning af IT system
  3. Foreløbigt budget for 2019
 5. Havnens bygninger og areal
  1. Renovering af bro B, herunder mastekran
  2. Lejekontrakt med Bådeklubben
  3. Drift af bedding 2019
  4. Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder
 6. Forhold vedrørende anparter
  1. Overdragelser
 7. Bordet rundt
 8. Eventuelt
 9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2019, herunder dato for næste bestyrelsesmøde

ad 1.         Godkendelse af dagsorden

                Til dagsordenen blev til føjet pkt. 5 e:

                Vedligeholdelse af sti og spuns i Nordhavnen.

                Herefter godkendtes dagsordenen.

ad 2.         Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra mødet den 31. oktober 2018 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

ad 3.         Orientering fra havnefogeden

a.       Generel drift

Der var en drøftelse om bådenes el-kabler og deres forbrug af strøm.

Herudover er havnen i vinter-drift, og der var intet specielt at bemærke.

ad 4.         Økonomi og drift

a.          Gennemgang af seneste periodebalance

Balancen ultimo november blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. Budgettet følges i store træk. JP følger op hos Susanne, bl.a. vedr. deling af huslejeindtægter med bådeklubben. Herudover var der ingen kommentarer til periodebalancen.    

b.         Udskiftning af IT system

JP og LMC arbejder med inddata til og opstart af det ny havnesystem.

c.          Foreløbigt budget for 2019

Et udvalg bestående af JP, LMC og KB forbereder et udkast til budget til forelæggelse på næste bestyrelsesmøde.

ad 5.         Havnens bygninger og areal

a.          Renovering af bro B, herunder mastekran

Renoveringen forløber planmæssigt, og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at budgettet holder.

b.         Lejekontrakt med Bådeklubben

Bådeklubben har afleveret en underskrevet kontrakt, der var i overensstemmelse med det aftalte. Det var herudover aftalt, at kontrakten skulle gennemgås vores advokat, hvilket  har givet anledning til en enkelt kommentar vedrørende vedligeholdelsesforpligtelsen. Aftalen forventes indgået med virkning fra 1. januar 2019, da forslaget om ændring er en præcisering og ikke vedrører forhold, der ikke tidligere har været drøftet.

c.          Drift af bedding 2019

Som tidligere besluttet står havnen for driften af beddingen med virkning fra 1. januar 2019. Det aftaltes, at beddingen skal gennemgås af en tekniker sammen med SV. JR laver udkast til kontrakt, der skal underskrives af bådejeren i forbindelse med hver optagning.

d.         Godkendelse af havnereglement og vedtægter hos relevante myndigheder

JR oplyste, at godkendelsen nu beror på en reaktion fra Bygge-Boligstyrelsen.

e.         Vedligeholdelse af sti og spuns i Nordhavnen

JP og SV refererede fra et møde med repræsentanter for grundejerforeningen. Det gav anledning til en drøftelse, og der arbejdes videre med opklarende forhold omkring sagen, der behandles på næste møde.

ad 6.         Forhold vedrørende anparter

a.          Overdragelser

Frederick Graham Sidey, Strib blev godkendt som køber af anpart nr. 75.

ad 7.         Bordet rundt

Der var en drøftelse om den fremtidige behandling af ”herreløse” både.

Det aftaltes, at der fremover fast skal afholdes arbejdsdag på havnen den sidste lørdag i november.

ad 8.         Eventuelt. 

Intet til behandling.

ad 9.         Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde er onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00.

KB skal fremsende foreløbig mødeplan for 2019 til bestyrelsen.

Mødet afsluttedes ca. kl. 21.45.

Referent: Knud Beer

 

 Bestyrelsen ønsker havnens andelshavere, brugere, personale og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere