Referat 11/11 2019

Den 11. november 2019 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.
Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Brian
Iversen Jensen (BIJ) og Knud Beer (KB).
Herudover mødte havnefoged Villy Kyndesen (VK).

Under mødet blev den forud for mødet udsendte dagsorden tilrettet således:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
b. Likviditet
c. IT-system – cloud-løsning
d. Oplysningsskema
e. Rammer for budget 2020
f. Bænkesæt
5. Havnens bygninger og areal
a. Investerings- og vedligeholdelsesplan
b. Ansøgning til kommunen vedr. ny udkørsel
c. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
d. Godkendelse af havnereglement
e. Restaurant-projekt
6. Forhold vedrørende anparter
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
I referatet fra mødet den 9. oktober 2019 manglede beslutningen om at meddele saunagruppen, at
arbejdet med saunaen skal være påbegyndt senest 1. januar 2020, idet havnens tilsagn ellers ville
bortfalde.
JP bekræftede, at saunagruppen var orienteret om denne beslutning.
Med denne tilføjelse blev referatet godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

ad 3. Orientering fra havnefogeden
VK orienterede om, at bådenes placering på landpladsen ikke er optimal på grund af
størrelsesfordelingen. Bestyrelsen besluttede, at der skal være en ændret procedure i forbindelse
med organiseringen til næste år.
Mekanismen til bommen på slæbestedet er under reparation og kommer snart på plads.
Herudover var der intet specielt at bemærke.

ad 4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
Periodebalancen pr. 31. oktober 2019 blev gennemgået og afvigelser blev drøftet.
Overordnet set er der ingen væsentlige afvigelser i forholdet til budgettet.
b. Likviditet
Der er p.t. et indestående på ca. t. kr. 350.
c. IT-system – cloud-løsning
SJ og BIJ arbejder videre med alternative løsninger.
d. Oplysningsskema
Det aftaltes, at oplysningsskemaet nu udsendes i henhold til den tidligere aftalte plan.
e. Rammer for budget 2020
KB udarbejder skitsebudget til behandling på næste møde. Der var en drøftelse vedrørende
leje af gæstepladser.
f. Bænkesæt
Bestyrelsen godkendte køb af nye bænkesæt indenfor en ramme af t. kr. 20.

ad 5. Havnens bygninger og areal
a. Investerings- og vedligeholdelsesplan
Reparation af gangbroen på ydermolen i nordhavnen og selve ydermolen i sydhavnen skal
prioriteres. Priser skal indhentes.
Der er foretaget indkøb af skinner til reparation af molen for ca. t. kr. 70.
Der var endnu en gang en drøftelse af, at det vil være hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en
masterplan for hele havnens område.
b. Ansøgning til kommunen vedr. ny indkørsel
Teknisk Udvalg har afholdt møde i klubhuset, bl.a. med henblik på at besigtige forholdene,
herunder modtage en præsentation af projektet fra JP. Der er ikke kommet nogen
tilbagemelding.

c. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
Der er indledt et samarbejde med grundejerforeningen for at undersøge spunsens tilstand i
det nordlige bassin.
d. Godkendelse af havnereglement
KB skal indsende det bestående havnereglement til godkendelse hos Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen.
e. Restaurantprojekt
JP besvarer en konkret henvendelse angående indretning af restaurant eller cafe i smedjen..
Der var en drøftelse af bestyrelsens indstilling til sådanne projekter generelt. Drøftelsen
mundede ud i, at en del af bestyrelsens medlemmer synes, at det er en god ide at etablere
en restaurant eller anden aktivitet på havnen, eventuelt i smedjen eller klubhuset.

ad 6. Forhold vedrørende anparter
Der er stadig 4 anparter til salg. Herudover var der intet til behandling.

ad 7. Bordet rundt
Intet til behandling.

ad 8. Eventuelt
Intet til behandling.

ad 9. Dato for næste møde
Næste møde er mandag den 9. december 2019 kl. 18.00 – bemærk det ændrede klokkeslæt.
KB skal udarbejde udkast til mødeplan for 2020.
Mødet afsluttedes ca. kl. 21.15.
Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere