Referat 09/10 2019

Den 9. oktober 2019 kl. 19.00 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i andelsselskabet.
Mødet foregik i klubhuset.

Mødt var bestyrelsesmedlemmerne Johannes Prahl (JP), Søren Johansen (SJ), Stefan Vindeløv (SV), Brian
Iversen Jensen (BIJ) og Knud Beer (KB).
Herudover mødte havnefoged Villy Kyndesen (VK).

Forud for mødet var udsendt følgende dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
3. Orientering fra havnefogeden
a. Generel drift
4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
b. Likviditet
c. IT-system – cloud-løsning
d. Oplysningsskema
5. Havnens bygninger og areal
a. Investerings- og vedligeholdelsesplan
b. Ansøgning til kommunen vedr. ny udkørsel
c. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
6. Forhold vedrørende anparter
7. Bordet rundt
8. Eventuelt
9. Dato for næste bestyrelsesmøde

ad 1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

ad 2. Godkendelse og underskrift af referatet fra det sidste bestyrelsesmøde
Referatet fra mødet den 11. september 2019 blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende
bestyrelsesmedlemmer.

ad 3. Orientering fra havnefogeden
VK orienterede om, at der sker sket oprydning på pladsen, og at der er sket vedligeholdelse af
belægningen.
Alle vinterpladser er udnyttet, og der er isat markeringspæle til angivelse af bådenes placering.
Der har været problemer med bommen ved slæbestedet, og der undersøges forskellige muligheder
for afhjælpning heraf.

ad 4. Økonomi og drift
a. Gennemgang af seneste periodebalance
Periodebalancen pr. 30. september 2019 blev gennemgået og afvigelse r blev drøftet. Der er
ingen væsentlige afvigelser i forholdet til budgettet.
Det aftaltes, at der sker opkrævning af tilskud til Blå Flag og handicaptoilet hos kommunen.
Debitorlisten blev gennemgået, og det aftaltes, at VK følger op på denne.
b. Likviditet
Der er p.t. et indestående på ca. t. kr. 370.
c. IT-system – cloud-løsning
Flere løsninger blev drøftet. Det aftaltes, at BIJ til næste møde undersøger muligheder for en
ny hjemmeside og drift heraf. VK undersøger til næste møde forbedringsmuligheder for
mailsystem og internetforbindelse.
d. Oplysningsskema
Det aftaltes, at det tilrettede oplysningsskema udsendes 1. november uudfyldt med
anmodning om at returnere det senest 1. december, hvis der er sket ændringer i f. eks. båd,
adresse, telefonnummer e.l. Skemaet udsendes pr. mail med samtidig advisering pr. sms.
Fakturaer for pladsleje udsende s som tidligere besluttet umiddelbart efter nytår. Også
denne udsendelse følges op af en sms-advisering.

ad 5. Havnens bygninger og areal
a. Investerings- og vedligeholdelsesplan
Drøftelserne blev fortsat og JP viste film, der dokumenterede ydermolens tilstand.
På baggrund heraf foretager JP og SV et skøn over behovet for indkøb af skinner til
reparation. JP og SV blev bemyndiget til at foretaget de nødvendige indkøb indenfor en
ramme af ca. t. kr. 50-60.
Ansøgning til kommunen vedr. ny indkørsel
På baggrund af ansøgningen vil kommunen foretage en besigtigelse af de konkrete forhold.
b. Forholdet til Grundejerforeningen ved Fyret
Grundejerforeningen har endnu ikke meldt tilbage, hvorvidt man vil samarbejde omkring en
undersøgelse af spunsens tilstand i det nordlige bassin.

ad 6. Forhold vedrørende anparter
Bestyrelsen godkendte overdragelse af anpart nr. 14 fra Mogens Glesner til Martin Vasarhelyi.

ad 7. Bordet rundt
Det aftaltes, at JP skriver til bådeklubben vedrørende den til sauna-projektet knyttede lejeaftale.

ad 8. Eventuelt
Intet til behandling.

ad 9. Dato for næste møde
Næste møde er mandag den 11. november 2019 kl. 19.00.
Mødet afsluttedes ca. kl. 21.15.
Referent: Knud Beer

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere