GF Referat 30/9-21

REFERAT
Ordinær generalforsamling den 30. september 2021 STRIB BÅDEHAVN A.m.b.A.
Generalforsamlingen blev afholdt i Klubhuset på Strib havn.
Formanden Johannes Prahl bød velkommen og henviste til dagsordenen i henhold til vedtægterne.
1. Valg af dirigent
Formanden foreslog som dirigent Jørgen Rasch, der blev valgt ved akklamation.
Dirigenten takkede for valget og noterede at indkaldelse til generalforsamlingen var sket med e-mail 21. april 2021 med angivelse af at forslag til behandling på generalforsamlingen skulle være bestyrelsen i hænde senest den 1. august. Dagsorden og bilag var sendt med e-mail af 6. september til alle registrerede andelshavere og samtidig opslået på havnens hjemmeside samt på havnen. Han konstaterede, at vedtægternes bestemmelse om at generalforsamlingen skal afholdes inden udgangen af marts, ikke var overholdt under hensyntagen til det forsamlingsforbud der fulgte Covid-19 pandemien, men opfattede udsættelsen som grundet på force majeure. Han konstaterede med dennes samtykke, at forsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Dirigenten oplyste at 54 andelshavere heraf 14 ved fuldmagt var repræsenteret på generalforsamlingen. Hver af de stemmeberettigede havde fået udleveret fire stemmesedler.
2. Valg af referent
Dirigenten oplyste at han selv tog referat, og forsamlingen havde ingen indsigelser mod dette.
3. Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav ordet til formanden, der bl.a. berørte følgende;
Nye andelshavere
Formanden bød velkommen til 9 andelshavere, der var tilkommet i 2020: Per Kristiansen, Søren Bonde, Christian Adelhardt, Per Kristensen, Martin Florival Andersen, Lars Kjærbøllinge, Jesper Bagge Pedersen, Ina Matilde Kjær, Henrik Smidt og Brian Majlund.
Udlejning af havnepladser m.v
Ved årets start havde vi ca. 15 ledige pladser, men det lykkedes at få havnen næsten fyldt op ved slutningen af året.
Af havnens faste pladser var 63 udlejet til andelshavere og 84 til andre lejere. Udviklingen i antallet af gæstesejlere og autocampere for årene 2017 til 31.08. 2021 blev vist i et diagram der vedlægges referatet som Bilag A.
På grund af coronaen er der kommet flere både på vandet og flere autocampere på vejene.
Vi har ikke rigtigt fået flere gæstesejlere i havnen, men vi har fået flere autocampere. Vi forsøger hele tiden at finde flere pladser til gæstesejlerne, men med en fyldt havn er det vanskeligt, men med et citat fra Lundeborg ”Hvor, der er vand, kan der ligge en båd.”
Den positive udvikling af antal autocampere forsøger vi at fastholde ved fortsat at forbedre deres forhold i havnen bl.a. ved at flytte autocamperne syd for den nye planlagte indkørsel, hvor der er fri udsigt over vandet.
Udførte og planlagte arbejder
1. Forstærkning af ydermolen i sydhavnen.
Vi fik i 2020 forstærket ydersiden af sydmolen. Efter en brand i molen var det klart, at der hurtigt skulle rammes nogle ekstra skinner. Vi afmærkede de steder, hvor der var størst fare for, at stenene, molen er opbygget med, ville falde i vandet. Der blev rammet ca. 45 stk. skinner.
Den samlede udgift til skinner og nedramning blev Kr. 182.000
2. Ny indkørsel
Projektet, der blev startet op i 2019, er blevet forsinket på grund af coronanedlukningen.
Der blev udarbejdet 3 forslag til etablering af parkeringspladser nord for den nye udkørsel.
Der blev 02/7 2020 indsendt ansøgning om etablering af parkeringspladser syd for den nye indkørsel.
Vi modtog kommunens kvittering d. 9/7 2020 og fik oplyst, at vi må forvente en sagsbehandlingstig på 3-6 mdr.
Ansøgningen skal behandles efter landzonetilladelse i.h.t. planlovens § 35 og naturbeskyttelsesloven § 3
Den 19/7 2021 modtager vi afslag på ansøgningen. Der kunne ikke gives dispensation i.h.t naturbeskyttelseslovens § 3.
Afslaget var begrundet med områdets flora, men et tjek af de anførte arter viste, at der var tale om ganske almindelige planter, der ikke var truede.
Vi overvejede situationen og blev enige om at klage til Miljø – og Fødeklagenævnet.
Med bistand fra en advokat sendte vi klagen og afventer svar. På forespørgsel har vi fået olyst at sagsbehandlingstiden er ca. 1 år.
Bro C.
Broen er i 2020 blevet total renoveret, og der er etableret 2 platforme for borde og bænke.
Udover broen er glaciset forstærket med sprængsten. Hammeren er understøbt og elkabler er omlagt.
En stor opgave, hvor understøbningen af hammeren blev væsentlig dyrere end anslået.
De øvrige arbejder blev udført i.h.t. indkomne tilbud.
Der blev i samme forbindelse skiftet enkelte pæle i både nord – og sydhavnen.
Investeringen:
Bro incl. skinner Kr 400.000
Glacie: kr. 135.000
Understøbning af hammer Kr. 225.000
Omlægning af el og vand og lev. ramper kr. 70.000
Trækning af pæle og ramning af nye
pæle i syd og nord havn kr 34.000
I alt kr. 864.000
Vi har udført forsøg med støvbekæmpelse på stien. Der ser ud til, at vi har fundet det rette produkt og udlægningsmetode. Vi håber, vi får glæde af produktet til næste år.
Samarbejde med Strib Bådeklub.
På et møde 20.08 2020 præsenterede klubben projektet for renovering af klubhuset. Vi fandt at projektet var gennemarbejdet og godkendte dette. Vores eneste kommentar var til tidsplanen, som vi fandt meget ambitiøs. Vi blev lovet, at huset var klar til brug, når sejlersæsonen begyndte i 2021. Som projektkoordinator for havnen blev Brian valgt.
Vi gav tilladelse til, at klubben kunne opmagasinere klubhusets inventar i smedjen under ombygningen.
Så langt så godt.
Den 25/1 2021 udsendte klubben et spørgeskema. Vi svarede den 31/1 at vi fandt en del af de stillede spørgsmål upassende.
Efterfølgende har det været vanskeligt at føre en dialog med klubben.
I maj måned 2021 havde vi et nyt møde med klubben, der havde udsendt spørgeskemaet efter den havde modtaget mange klager over havnen. Det undrede os, da vi ikke havde modtaget klager fra havnens brugere.
Vi opfordrede klubben til at henvise klager til havnefoged eller havnens bestyrelse.
Da det var stor uenighed om, hvad der var besluttet på mødet i januar, besluttede vi:
Ved møder skal der udnævnes en referent for havn og klub.
Begge referenter refererer løbende under mødet.
Når mødet er slut, sammensætter de to referenter et fælles referat, der godkendes af begge bestyrelser, inden man forlader lokalet.
En besværlig og omstændelig, men nødvendig måde at samarbejde på.
I forbindelsen med afslutningen af renoveringen har vi fra havnen påtalt skriftligt overfor klubben flere mangler bl.a. en manglende foldedør. Trods rykkere har vi ikke modtaget svar.
Øvrigt samarbejde med klubben.
Er par af klubbens medlemmer, Christian og Thomas, har startet en ungdomsafdeling, og vi har haft et godt samarbejde med dem. De har forbedret vort slæbested, hvor de kan sætte joller i vandet og havnen har sponsoreret planker til projektet.
Kommunens mulige overtagelse af havnen.
På sidste generalforsamling blev det besluttet, at der skulle rettes en henvendelse til kommunen om en mulig overtagelse af havnen.
Vi sendte en føler ud og fik en positiv tilbagemelding.
Den 9/12 havde vi det første møde med kommunen hvor Borgmester Johannes Lundsfryd, kommunaldirektør Willy Freddersen og teknik-og miljødirektør Thorbjørn Sørensen deltog.
Vi præsenterede havnens grunde, bygninger, ejerskab mv.
Mødet blev fulgt op af et møde med vej og trafikchef Uffe Højbye, hvor der var fokus på havnens økonomi.
Ved et møde i klubhuset 1. juli deltog den samlede bestyrelse og Uffe Højbye og Willy Freddersen fra kommunen
Meldingen var klar: Kommunen ønskede ikke at overtage havnen, da man ikke kunne få en rentabel drift, på grund af de kommende store vedligeholdelses omkostninger i.h.t tilstandsrapporten fra Aaskov.
Rapporten er vedlagt som bilag til indkaldelsen, og jeg håber alle har gennemlæst rapporten, som jeg vil komme nærmere ind på under pkt. indkomne forslag.
Havnens fremtid
Den 16. juni 2021 holdt bestyrelsen et strategimøde med diskussion af ” Hvordan ser havnen ud om 10 år ” med oplæg fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der var store forskelle mellem disse oplæg, men et generelt et ønske om at bestyrelsen sammen med andre interessenter i Strib arbejder på en strategi for havnens udvikling. Der skal udvikles et skitseoplæg der dels afventer en tilbagemelding fra Middelfart kommune (se ovenfor), dels hvem der skal deltage i arbejdet. Vi håber at komme med et oplæg til næste generalforsamling.
Debat
Dirigenten åbnede debatten om bestyrelsens beretning.
Bo Kiel Jespersen, der deltog som andelshaver, oplyste at han var formand Strib Bådeklubklub, der den 24. september havde svaret på havnens henvendelse og bestyrelsesmedlemmerne Martin Vasarhelyi og Brian Jensen bekræftede at de havde modtaget dette svar.
På spørgsmål fra Jens Nielsen oplyste formanden at værdien af andelsbeviser er kr. 40.662 baseret på indeks 104,3
På spørgsmål fra Per Stub om forsikringsdækning af skaderne forårsaget af branden på sydmolen oplyste formanden, at det ikke havde været muligt at finde frem til hvem der havde forårsaget den og på et spørgsmål fra Axel Iversen bekræftede formanden at havnen havde en forsikring.
Dirigenten konstaterede at der ikke var yderligere indlæg og beretningen blev godkendt ved akklamation.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
Årsrapport for 2020 var fremsendt samtidig med indkaldelsen.,
Formanden gennemgik årsrapporten, der samtidigt blev vist som slides, samt et sammendrag af driftsregnskabet sammenholdt med de tilsvarende budgetposter for årene 2020 og 2021
Årets omsætning var kr. 969.208, resultatet før afskrivninger og renter kr. 462.799 og årets resultat kr. 150.140.
Der var ingen debat og regnskabet blev godkendt ved akklamation.
5. Fremlæggelse af budget
Budgettet for 2021 var ikke udsendt eller fremlagt forud for generalforsamlingens afholdelse, men blev vist på en slide under punkt 4.
Det budgetterede overskud ca. 160.000 kr. var allerede opnået og formanden forventede, at det endelige resultat ville blive en smule bedre.
Dirigenten konstaterede, at forsamlingen ikke skulle stemme om det fremlagte budget, og
forsamlingen tilkendegav sin tilslutning ved applaus.
6. lndkomne forslag.
Dirigenten konstaterede at der var fremkommet forslag fra Johannes Prahl og Christian Saabye Simonsen. Johannes Prahl fik ordet og oplyste at forslaget var begrundet i en vis uenighed i bestyrelsen om de fremtidige vedligeholdelsesopgaver.
Forslagene blev vist på en slide og dirigenten konstaterede at de havde en anden formulering end dem, der var udsendt med indkaldelsen. Johannes forklarede at indholdet var det samme og at den ændrede formulering var sket for at præcisere deres operative anvendelse.
Forslagene var baseret på indholdet af en tilstandsrapport udarbejdet af ingeniørfirmaet Aaskov i marts 2021, der var udsendt sammen med indkaldelsen. Johannes henviste især til rapportens beskrivelse af spunsvæggen i det nordlige bassin og dækmolen i det sydlige.
Essensen i de tre forslag var
1. Den nævnte tilstandsrapport skulle være bestyrelses arbejdsredskab ved den fremtidige vedligeholdelse.
2. Bestyrelsen skulle gennemføre en forstøbning af spunsvæggen i det nordlige bassin.
3. Bestyrelsen skulle udarbejde et projektforslag for renovering af dækmolen i det sydlige bassin og en finansieringsplan for dette. Resultatet skulle forelægges en kommende generalforsamling
Efter præsentationen åbnede dirigenten debatten om disse forslag.
Der var en livlig debat om forskellige aspekter af forslagene. Axel Iversen mente at en bagstøbning af spunsen var en bedre løsning og flere efterspurgte muligheden for at søge fondsmidler til de meget store omkostninger.
På forespørgsel oplyste Johannes at omkostningen til spunsvæggen var anslået 800.000 til 1,5 mill. kroner, hvoraf Grundejerforeningen Ved Fyret skulle betale halvdelen. Der var endnu ikke indhentet tilbud da entreprenører krævede betaling for en forundersøgelse af bl.a. bundforholdene ved den eksisterende spuns.
Svend Åge West oplyste at han var formand for grundejerforeningen, at han var enig i at denne skulle betale halvdelen af omkostningen, og at grundejerforeningens overslag var ca. 800.000 kr.
Under debatten trak Johannes forslag 1. og 2. tilbage således at forsamlingen kun skulle tage stilling til forslag 3.
Dirigenten konstaterede, at forslaget havde samme materielle indhold som det, der var fremsendt med indkaldelsen og oplyste at forslaget kunne vedtages med simpelt flertal af de afgivne stemmer.
Med forsamlingens tilslutning blev Frank Nielsen og Birger Hansen valgt som stemmetællere.
Efter oplæsning af forslaget satte dirigenten dette til afstemning ved markering med den orange stemmeseddel.
Med tre stemmer imod og et overvældende flertal for konstaterede dirigenten at forslaget var vedtaget.
Forslaget lyder
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udarbejde et projektforslag for fornyelse af dækmolen i sydhavnen samt forslag til finansiering af de forbundne omkostninger, der forelægges generalforsamlingen til beslutning.
Dirigenten konstaterede at Christian Saabye Simonsen ikke var til stede og at ingen i forsamlingen ønskede at fremme det stillede forslag, der herefter bortfaldt.
På et spørgsmål fra en ny andelshaver om baggrunden for forslaget, henviste dirigenten dette til punkt ’Eventuelt’
7. Fastsættelse af pladsleje og tariffer for 2020
Bestyrelsen forslog en generel forhøjelse på 10% af de gældende takster samt at indføre betaling for både på land i vinterhalvåret.
Formanden gennemgik to slides der sammenholdt de gældende og foreslåede takster.
Disse er bilagt referatet som bilag B.
Der var en kort debat om nødvendigheden af at indføre betaling for både på land i vinterhalvåret.
Dirigenten satte herefter forslaget om forhøjelsen af gældende takster til afstemning. Ingen stemte imod dette og dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.
Dirigenten satte herefter forslaget om betaling for både på land i vinterhalvåret til afstemning ved markering med orange stemmeseddel. 3 stemte imod og et overvældende flertal for. Dirigenten konstaterede at forslaget var vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen
I henhold til vedtægtens § 12,stk.3 var to medlemmer af bestyrelsen på valg. Søren Johansen og Brian Iversen var villig til at modtage genvalg, og Christian Adelhardt oplyste at han var villig til at modtage valg.
Dirigenten gav ordet til de tre kandidater for en kort præsentation af deres baggrund og tanker om havnens fremtid.
Dirigenten bad forsamlingen afgive stemme ved at skrive højst to navne på den udleverede orange stemmeseddel. På forespørgsel oplyste dirigenten at hvis samme navn forekom to gange på samme stemmeseddel ville det tælle som én stemme og at stemmesedler med mere end to navne eller navne på andre end kandidaterne ville være ugyldige.
Stemmesedler blev indsamlet af stemmetællerne og da alle, der ønskede det, havde afgivet deres stemme blev generalforsamlingen kortvarigt suspenderet.
Ved forsamlingens genoptagelse var stemmeoptællingen afsluttet med følgende resultat
54 stemmesedler var indsamlet
Brian Jensen 37 stemmer
Christian Adelhardt 42 stemmer
Søren Johansen 28 stemmer
Dirigenten konstaterede at Brian Jensen og Christian Adelhardt var valgt.
De nyvalgte blev hilst med applaus fra forsamlingen.
Foruden de nyvalgte består bestyrelsen af Johannes Prahl, Martin Vasarhelyi og Stefan Vindeløv.
9. Valg af to suppleanter
Mads Hansen var til stede og var villig til at modtage valg, Allan Buch var ikke til stede, men Johannes Prahl indestod for, at han havde modtaget tilsagn fra Allan Buch om at modtage valg.
Mads Hansen og Allan Buch blev herefter valgt ved akklamation.
10.Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Jan Christiansen, Kreston JC, Bogense. Jan Christiansen blev valgt ved
akklamation.
11.Eventuelt
Debatten i uddrag;
På spørgsmålet fra den nye andelshaver, Kasper, om brugen af smedjen oplyste Johannes Prahl at lokalet ved smedjen blev anvendt som mødested for tidligere andelshavere. Carl Hansen oplyste at han fortsat var andelshaver og at han hver morgen mødtes med den tidligere havnefoged og en tidligere andelshaver på over 90.
Der var flere indlæg til støtte for at opretholde denne sociale funktion i havnen, og Ingrid Rejkjær udtrykte ønske om at havnen forblev en hyggelig havn med plads til alle.
Johannes Prahl oplyste at der i smedjen var en filebænk og forskelligt værktøj, som kunne benyttes af havnens brugere. Smedjen var aflåst for at forhindre tyveri af havnens materiel, men blev åbnet ved henvendelse til havnefogeden.
Johannes havde et indlæg om det betimelige i at opretholde den store forskel mellem havnelejen for andelshavere og andre lejere.
Per Stub foreslog at bestyrelsen undersøgte mulighederne for at omdanne selskabet til en forening eller selvejende institution, der ville gøre det muligt at søge fondsmidler til de meget omfattende arbejder, der var omtalt i tilstandsrapporten.
Kasper efterlyste mere aktivitet på havnen, der kunne give indtægter, måske et marked eller lignende. Brian oplyste at interessenter havde forespurgt om muligheden for at arrangere en havnefest. Bo oplyste at det årlige Skt. Hans bål, han havde arrangeret i samarbejde med spejderne, ville blive genoptaget efter at være aflyst i 2019 og 20 på grund af COVID-19.
Dirigenten oplyste, at der var tinglyst begrænsninger i havnens brug af havneområdet til kun at omfatte en lystbådehavn. Der fulgte en kort debat om hvad der lå i dette, herunder udlejning af plads til autocampere og restaurationsdrift.
Erik Holm opfordrede bestyrelsen til at sikre bedre lydforhold ved fremtidige generalforsamlinger. Han mente at havnen havde en megafon, der kunne benyttes.
Da der ikke var flere indlæg takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten for hans ledelse af forhandlingerne.
Formanden erklærede herefter at generalforsamlingen var hævet.
Som dirigent
Jørgen Rasch

TAKSTER

Takster for benyttelse af Strib Bådehavn. Dels for gæstepladser, mobilehome, sommer- og vinterpladser m.fl.

Læs mere

BEDDING

Beddingen på Strib Bådehavn kan tage både op til 8 tons. Kontakt havnefogeden for yderligere information.

Læs mere

OM STRIB

Strib har fra 1651 været et vigtigt færgested mellem Fyn og Jylland. Fra 1866, da jernbanen til Strib blev indviet, blev byen et vigtigt og travlt knudepunkt ...

Læs mere